ویژگی‌ اشخاصی که عزت نفس بالا دارند

ویژگی‌های شخصی که عزت‌نفس بالا  دارد:

1-مستقل عمل می‌کند: در مورد مسائلی چون استفاده از: وقت، پول، حرفه، لباس و مانند این‌ها، خود دست به تصمیم‌گیری و انتخاب می‌زند.

2-مسؤولیت پذیر است: سریع و با اطمینان عمل می‌کند. گاهی مسئولیت ِ کارهای روزانه‌ی خانه را بر عهده می‌گیرد و حتی دنبال موقعیت‌های کاری جدید می‌رود و  بدون  آنکه از او خواسته شود، به کمک دیگران می‌شتابد.

3-به پیشرفت‌هایش افتخار می‌کند: هنگامی‌که از پیشرفت‌هایش،  تعریفی به میان می‌آید، با مسرّت تصدیق می‌کند و از این بابت احساس رضایتمندی می‌نماید.

4-به چالش‌های جدید مشتاقانه رو می‌آورد: مشاغل ناآشنا، آموزش‌ها و فعالیت‌های جدید، توجهش را جلب می‌کند و با اطمینان و اتکا به نیروهای درونی، خود را درگیر آن‌ها می‌کند.

5-دامنه وسیعی از هیجانات و احساسات را نشان می‌دهد: می‌تواند قهقهه بزند، بخندد، فریاد بکشد و گریه کند. به‌گونه‌ای ناخودآگاه، محبتش را بروز می‌دهد و به‌طورکلی هیجانات طبیعی خود را ابراز می‌کند بی‌آنکه از بروز آن‌ها خجالت بکشد.

7-ناکامی را به‌خوبی تحمل می‌کند: هنگام روبه‌رو شدن با ناکامی‌ها، می‌تواند واکنش‌های گوناگونی نظیر شکیبایی، خندیدن به خود، بلند حرف زدن و … از خود نشان دهد و قادر است ازآنچه موجب ناکامی‌اش شده، سخن بگوید.

8-می‌تواند خود را محاکمه کند:  با شجاعت تمام گاهی خود را به محکمه می‌کشاند و به نقایص و اشتباهات خود اقرار می‌نماید، بی‌آنکه احساس ضعف نماید؛ چراکه می‌داند اقرار به خطا اولین گام در رفع خطاست و انکار خطا نتیجه‌ای ندارد جز تکرار دوباره‌ی آن.

9-احساس می‌کند می‌تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و از نفوذی که بر افراد خانواده و دوستان دارد، مطمئن است و می‌داند که به خاطر شایستگی‌های باطنی می‌تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد (بیابان‌گرد، 1377).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   لینکستان