پایان نامه با موضوع لذت گرایی، دسترسی به اطلاعات، دانشکده اقتصاد، منابع فارسی

دانلود پایان نامه

پنجم تحقیق: ” اجتماعی نبودن با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسی این موضوع می پردازد که آیا اجتماعی نبودن با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0 معناداری رابطه تایید نمی شود.
فرضیه ششم تحقیق: “سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه تایید نمی شود.
فرضیه هفتم تحقیق: ” ماجراجویی با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسی این موضوع می پردازد که آیاماجراجویی با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 99/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه هشتم تحقیق: ” اجتماعی بودن و منزلت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا اجتماعی بودن و منزلت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه تأیید نمی شود.
فرضیه نهم تحقیق: “ایده تأثیر با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ایده تأثیر با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه تأیید نمی شود.
فرضیه دهم تحقیق: ” ارزش با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ارزش با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه تأیید نمی شود.
فرضیه یازدهم تحقیق: “تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
همانطور در فصل چهارم آمده است، این فرضیه و رابطه آن در مدل از طریق تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت و ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه دوازدهم تحقیق: “انگیزه سودمند گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد “به بررسی این موضوع می پردازد که آیا انگیزه سودمند گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 99/0معناداری رابطه را رد می کند.
فرضیه سیزدهم تحقیق: ” انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 99/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه چهاردهم تحقیق: “انگیزه سودمند گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا انگیزه سودمند گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 99/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه پانزدهم تحقیق: “تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه را تایید می کند.
فرضیه شانزدهم تحقیق: ” انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسی این موضوع می پردازد که آیا انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد یا خیر.
ضریب مسیر مربوط به رابطه این دو متغیر و عدد معناداری رابطه نشان دهنده این است که آزمون مربوط در سطح معنی داری 95/0معناداری رابطه را تایید می کند.
با توجه به نتایج فرضیات، مقایسه بین انگیزش سودمندی گرایی و انگیزش لذت‌گرایی نشان می‌دهد که انگیزه‌های سودمندی گرایانه تأثیر بیشتری روی تمایل به جست و جو و تمایل به خرید در خرید اینترنتی نسبت به انگیزه‌های لذت‌گرایانه دارد و این نتایج منطبق با پژوهش بلک ( 2005)، آلبا و همکاران( 1997) و پویی لایی و همکاران (2007) می‌باشد.
5-4.ارائه راهکارها و پیشنهادها مبتنی بر یافتههای پژوهش
با توجه به نتایج به د
ست آمده از تحقیق جهت فرهنگ‌سازی و توسعه تمایل افراد جامعه به خرید اینترنتی در مقایسه با خرید فیزیکی پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می شود:
با توجه به رابطه مستقیم صرفه‌جویی، راحتی، انتخاب و دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی پیشنهاد می‌شود تا با انجام سرمایه‌گذاری در تبلیغات جهت آگاهی بخشی سعی در ایجاد نگرشی مثبت در مشتریان به خرید اینترنتی نمایند. به طور مثال می توانند به مزایای این نوع خرید مثل سرعت، هزینه پایین تر، راحتی انجام خرید و دیگر موارد اشاره کرد.
با توجه به اینکه فرضیه رابطه سفارشی بودن محصول وخدمت با انگیزه سود مندگرایی تأیید نشده است میتوان به این نکته پی برد که مشتریان سفارشی بودن محصول و خدمت را در اینترنت مفید نمی دانند. و این به دو دلیل اتفاق میافتد، اولا وقتی محصول به مشتری تحویل داده میشود با محصولی که وی سفارش داده است متفاوت است و ثانیا سفارشی بودن محصولات و خدممات در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد زیرا زیر ساخت های لازم برای ارائه محصولات وخدمات سفارشی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود با ارائه زیر ساخت های لازم بستر مناسبی برای خرید اینترنتی فراهم شود تا مشتریان با رضایت بیشتری در اینترنت به خرید بپردازند.
با توجه به اینکه رابطه ایده با انگیزه لذت گرایی تأیید نشده است میتوان به این نکته پی برد که خریداران اینترنتی از مطلوب بودن آگاهی از وضعیت آخرین مد موجود رضایت ندارند زیرا، بیشتر محصولات در اینترنت کارکرده و دست دوم هستند. بنابرین به مدیران شرکتهای فروشنده اینترنتی پیشنهاد می شود با توجه به احساس نیاز مشتریان برای اطلاع از وضعیت مد های موجود در سطح جامعه محصولاتی که برای فروش در اینترنت قرار میدهند منطبق با مد روز باشد.
با توجه به تأیید رابطه دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی به مدیران شرکت های فروشنده هاسی اینترنتی توصیه می شود تا حد ممکن سرعت بالا آمدن صفحه را در سایت افزایش داده تا در نتیجه دسترسی به اطلاعات افزایش یابد.
همچنین به مدیران این شرکتها پیشنهاد می شود تا با راه اندازی یک سایت آزمایشی برای انجام خرید اینترنتی، مشتریان را با خرید اینترنتی آشنا نمایند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوعتجارت الکترونیک، بازاریابی، لذت گرایی، بازاریابی اینترنتی

5-5. محدودیت های پژوهش
به واسطه وجود محدودیت های گوناگون تنها 3 دانشگاه به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.
نتایج این تحقیق قابلیت تعمیم قطعی به دوره های زمانی دیگر را ندارد.
محدودیت مالی
عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط برخی آزمودنی ها
عدم همکاری برخی نمونه ها در پر کردن پرسشنامه
5-6. پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
می توان برای انگیزش سود مند گرایی و لذت گرایی فاکتور های دیگری که در این پژوهش بکار نرفته است استفاده کرد.
بررسی روابط موجود درتمایلات خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از مدل های دیگر
بررسی موانع موجود پیش روی مشتریان در خرید اینترنتی

فهرست منابع
منابع فارسی
اسماعیل پور، حسن (1384)، مبانی مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش،صفحه 389.
جعفر پور، محمود؛ رحمان سرشت، حسین(1388). “ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور” ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره۵۲،ص ص247-211.
حافظ نیا، محمد رضا (1382). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، چاپ هشتم،انتشارات سمت.
خاکی، غلامرضا (1386). «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، ص.ص 202- 218
زادون، هدی (1385)، “بررسی عوامل موثر در خرید اینترنتی”، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1382). «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه، چاپ هفتم، ص.ص 79- 82.
سلمانی، علی(1386)، بررسی گرایش مشتریان فروشگاههای زنجیرهای شهروند نسبت به خرید اینترنتی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، رشته مدیریت بازرگانی.
صائبی، محمد و شیرازی، محمود (1384). روشهای تحقیق در مدیریت، انتشارات مدیریت و برنامهریزی.
مهاجری، میترا (1387). تأثیر رویکرد بازاریابی ارتباطی بر ایجاد ارزش جهت مشتریان بانک کشاورزی در سال 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
هومن، حیدر علی (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.

منابع لاتین

Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszewski, C., Lutz, R., Sawyer, A.,Wood, S., )1997(. Interactive home shopping: consumer, retailer, and manufacture incentives to participate in electronic marketplaces. Journal of Marketing 61 (3), 38–53.
Allen.E, Fjermestad. J(٢٠٠١) “ E-Commerce Marketing Strategy; an Integrated Framework and Case Analysis” Logistics Information Management, vol ١۴,Nol/٢ ,pp ١۴-٢٣
Arnold, M.J., Reynolds, K.E., )2003(. Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing 79 (1), 77–95.
Babin, B.J., William, R.D., Mitch, G., )1994(. Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research 20 (4),644–656.
Bakos, J.Y., )1997(. Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science 43 (12), 1676–1692.
Bakos, J.Y., 1997. Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science 43 (12), 1676–1692.
Batra, R., Ahtola, O.T., )1991(. Measuring the hedonic and utilitarian sources of customer attitudes. Marketing Letters 12 (2), 159–170.
Bazerman, M. H., Tenbrunsel, A. E., & Wade-Benzoni, K. (1998). Negotiating with yourself and losing: Making decisions with competing internal preferences. The Academy of Management Review, 23, 225–241.
Benam
ati, J., & Serva, M. (2007). Trust and distrust in online banking. Information Technology for Development, Vol. 13, No. 2, pp. 161-175.
Bloch, P.H., Bruce, G.D., )1984(. Product involvement as leisure behavior. In: Kinnear, T.C. (Ed.), Advances in Consumer Research, vol. 11, pp. 197–202.
Boroumand. L, Aghdasi. M, Albadavi. A, Jamshidian. M, Perzon. H., )2008 .(service failure-recovery in online

دیدگاهتان را بنویسید