برقراری ارتباط چشمی:

برقراری ارتباط چشمی:
همیشه شنیده ایم که انسانهای دروغ گو وخیانت کار، نمی توانند راحت به چشم طرف مقابل نگاه کنند. حتی شنیده ایم که می گویند:”چشم دریچه روح است”. مولف در بررسیهای خود نتوانست تحقیقی در این زمینه پیداکند. اما یک واقعیت وجود دارد.اکثر ما، درهنگام گفتگو، زمانی که طرف مقابل به چشمانمان نگاه می کند، احساس بهتری داریم ودر درون خود احساس می کنیم که وی، واقعا به حرفهای ما گوش می دهد. اگر طرف مقابل در تمام مدت گفتگو باشما، یک مرتبه هم به شما نگاه نکند، به سختی می توانید بپذیریدکه وی به گفته های شما گوش می دهد.اگر چه مطالعه نشان داده است که انسانها در هنگام گوش دادن به سخنان دیگران، بدون نگاه به چشمان وچهره ایشان، بهتر می توانند بر روی گفته ها تمرکز کنند، اما به هر حال این واقعیتی است که با نگاه نکردن به طرف مقابل، وی هیچگاه به این اطمینان نخواهد رسید که شما واقعا به گفته های وی گوش فرا داده اید.البته در برقراری ارتباط چشمی باید به خاطر داشته باشید که نگاه دائم به چشمان طرف مقابل نیز می تواند وی را عصبی کند. بنابراین گاه گاهی، نگاه خودرا از چشم طرف مقابل بردارید وسپس مجددا به وی نگاه کنید.
درهنگام حرف زدن، این کار معمولا ناخودآگاه انجام می شود. اکثر انسانها زمانی که در پی واژه ای یاجمله ای می گردند، نگاه خود رااز روی چهره مخاطب بر می دارند.( شعبانعلی،1389 ،163)
در زمانی که برای قانع کردن طرف مقابل می کوشید ونیز در زمانی که مهمترین قسمت پیام خود را بیان می کنید، حتما به چشمان طرف مقابل نگاه کنید. مطالعات نشان داده است که این رفتار، می تواند اهمیت پیام را به طرف مقابل بهتر گوشزد نماید.
البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تمایل به برقراری ارتباط چشمی، از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. در فرهنگهای غربی، عدم برقراری ارتباط چشمی دربهترین حالت آن ضعف ارتباط ودر بدترین حالت آن بی احترامی تلقی می شود.
این در حالی است که در شرق دور، نگاه نکردن به چهره مخاطب نشانه ای از احترام محسوب می شود.البته حتی در فرهنگهایی این چنین نیز، استفاده موردی از ارتباط چشمی، عملی مثبت و اثربخش محسوب می شود.مطالب بیشتر در سایت : ahmadansari.com

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ابعاد کیفیت زندگی