خلاقیت به عنوان دیوانگی!

مبانی نظری خلاقیت 2-3-1- نظریه های خلاقیت: نلر، نظریه های مختلف خلاقیت و آفرینشگری را در سه دوره به شرح زیر طبقه بندی می نماید. –…