منبع مقاله درمورد جزیره قشم

HSD جهت مقایسات چند گانه درتحقیق کنونی حاکی از آن است که از لحاظ غلظت عنصر نیکل دربافت اسکلتی مرجان های خانواده های Faviidae و…

منبع مقاله درمورد خلیج فارس، جزیره قشم، نمونه برداری

ی مرجانی در رده بندی تکاملی موجودات 231-6-2-1- شاخه مرجانیان 231-6-2-2- رده …….……………………………………………………..Anthozoa231-6-2-3-.Faviidae………………………………………………………………………………………………………………………..241-6-2-3- خانواده Poritidae………………………………………………………………………………………………………….241-6-3- توزیع آبسنگ های مرجانی 24‏ 1-6-4- فاکتورهای محدودکننده توزیع آبسنگ…