پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

………………………………………….. 45
3-2-3-1- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46
3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46
فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48
4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48
4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49
4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50
4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51
4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52
4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………..55
4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55
4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55
4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58
4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59
بخش دوم
تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. 62
1-1- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… 62
1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. 62
1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65
1-1-2-1- وضعیت جسمانی ……………………………………………………………………………………………………… 67
1-1-2-2- وضعیت روانی ……………………………………………………………………………………………………….. 68
1-1-3- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. 68
1-2- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 69
1-2-1- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. 69
1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71
1-2-1-2- تحصیلات والدین …………………………………………………………………………………………………….. 72
1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72
1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73
1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… 74
1-2-2- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….75
1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. 77
1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78
1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83
2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83
2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. 85
2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85
2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87
2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90
2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93
2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96
2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96
2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97
2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100
فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری ……………………………………… 102
3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102
3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… 102
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104
3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104
3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105
3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107
3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107
3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108
3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109
3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110
3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110
3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ………………………………… 112
3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115
3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122
فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124
4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124
4-2- راهکارهای خانوادگی ……………………………………………………………………………. 126
4-3- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………….. 128
4-4- راهکارهای طراحی محیطی ……………………………………………………………………… 131
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 133
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 136
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 139
پیوست الف …………………………………………………………………………………………….. 141

پیوست ب ………………………………………………………………………………………………. 144

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145
فهرست جداول
جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. 47
جدول شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. 63
جدول شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش …………………………….. 63
جدول شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ……………………………………………… 65
جدول شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… 66
جدول شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… 113
جدول شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. 113
جدول شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113
جدول شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… 114
جدول شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد …………………… 114
جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. 115
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. 16
نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. 64
نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین …………………………………………………………………………….. 66
نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. 68
نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. 69
نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین …………………………………………………………… 71
نمودار شماره 1-7 : تحصیلات والدین سارقین …………………………………………………………………………. 72
نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین …………………………………………………… 73
نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین …………………………………………………………………………….. 74
نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ………………………………………………… 75
نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ………………………. 75
نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری

دیدگاهتان را بنویسید