دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی مصوب، انتخابات ریاست جمهوری

1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 22 ،25، 32تا 39 ، 61، 141 ، 156 ، 157، 158، 159 ، 161، 162، 164، 165تا 174 29 اصل2 قانون نظارت بر رفتار قضات قانون مزبور در تاریخ 17/7/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیرقانونی اشکال چندانی وجود ندارد، اما مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از مواردی است که بازداشت من غیرحق شناخته شود و این با صدور حکم برائت یا... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

«تقصیر عبارت از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه ای است که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است. قضات نیز در ایفای وظیفه خویش، تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند، بنابر این در صورت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه اسناد بین المللی، دیوان عالی کشور

«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه اسناد بین المللی، اسناد بین الملل

دادستان انتظامی قضات. پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه مبارزه با مواد مخدر، آیین دادرسی کیفری

مواد 4 و 5 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376؛مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛ماده 57 قانون وکالت مصوب 25/12/1335؛ماده 25 و تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی مصوب... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به اعتراض

دادگاه انتظامی قضات درحقیقت دادگاهی است که برای رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه های قضایی و ایجاد و استقرار نظم شغلی در بین قضات تشکیل گردیده و مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، نظارت و کنترل

گفتار دوم : مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضاتمقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از : تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و عنوان یک قاضی... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه رسیدگی به تخلفات، اصل قانونی بودن

صلاحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.عدم صلاحیت ذاتیو این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را نداشته است و در صلاحیت مرجع دیگری می... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، در فقه اسلامی

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد ، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط ، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان... دنباله مطلب