دانش کسب و کار

دانش کسب و کار 2-3-1-دانش به عنوان منبع چالش جدید پیش روی اقتصاد دانان منبع تلقی کردن دانش است. دانش را باید همانند سایر عوامل تولید، منبع ورودی برای تولید محصولات و خدمات در نظر گرفت.... دنباله مطلب