مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، سرمایه گذاران، قانونگذاری، تصمیم گیری

رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ و اثر بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد بخش خصوصی، سرمایه گذاری، بخش عمومی، فعالیتهای اقتصادی

کم است.۱۸۳ در صورتیکه دولت برای تأمین مالی مخارج مبادرت به استقراض کند، شرایط تغییر خواهد کرد. اگر دولت این منابع را برای اهداف سرمایه ای مورد استفاده قرار دهد و بازدهی آن نسبت به... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، متغیر وابسته، ضریب تعیین، چند متغیره

ξj,t (۳-۱۲) جدول ۳-۲ :متغیرهای تحقیق نوع متغیر نام اختصاری نام کامل مستقل AFSi,t اندازه موسسه حسابرسی مستقل ATi,t دوره تصدی حسابرس مستقل ACIi,t درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی مستقل SPECi,t تخصص حسابرس... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی قلام تعهدی، ضریب واکنش سود، اقلام تعهدی، حق الزحمه

واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد. فرضیه فرعی سوم: بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد. فرضیه فرعی چهارم : بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بخش دولتی، بخش خصوصی

حمایتهای دولت، اول اینکه دولت می بایست زمینه فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را مشخص نماید و دوم آنکه سرمایه گذاری دولت بایستی مکمل سرمایه گذاری های خصوصی باشد. مداخله دولت در فعالیتهای... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، ضریب واکنش سود، روش تحقیق

داد که بین مدیریت سود و ضریب واکنش سود رابطه منفی و معنی دار وجود دارد به طوری که ضریب واکنش سود در شرکتهایی مدیریت سود انجام میدهند بیشتر از ضریب واکنش سود در شرکتهایی است که... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی، برنامه ریزی، سرمایه گذاران

غلبه پیدا کرد. بنابر استدلال او ایجاد صرفه های برونی در کاربرد سرمایه های اجتماعی به از بین رفتن تقسیم ناپذیری طرف عرضه کمک می‎کند و تنگناهای طرف تقاضا که به علت کوچک بودن بازار... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، اهرم مالی، کیفیت سود

آنجلو(۱۹۸۱) در مورد تاثیر کاهش حق الزحمه حسابرسی تنها بر روی واکنش های طبیعی حسابرس به شرایط بازار رقابتی اثر میگذارد و ضرورتا مربوط به مسائل استقلال حسابرس نیست. مسئله ای که در... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، سیستم بانکی، عقود اسلامی، تخصیص منابع

بخشها به آن، مقایسه چگونگی کسب و سود بازرگانی، وضعیتی را می سازد که نتایج آن بسیار ویرانگر از انتقال سرمایه از دیگر فعالیتهای اقتصادی به بازرگانی است، بدلیل پنهان، سریع، آسان و... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، کیفیت سود، سرمایه گذاری

بدهی(افزایش و کاهش ریسک عدم پرداخت) با عوامل دیگری به غیر از ریسک عدم پرداخت مرتبط شدهاند و بنابراین شاخصهای غیر قابل اتکای دیگری در این ترکیب دخالت میکنند. گاش(۲۰۰۲)۸۴ با بررسی دقیق... دنباله مطلب