پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه گذاران، قیمت سهام، ضریب واکنش سود، محتوای اطلاعاتی

شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد. ۲.پس از اعلام سود خالص سال جاری، برخی از سرمایه گذاران درصدد بر میآیند اطلاعات بیشتری به دست آورند و این... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه گذاران، صورتهای مالی، حسابداران، اطلاعات حسابداری

حاصل از بکارگیری سرمایه است ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره مندی پا بر جا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت بنفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، نظام حقوقی، فعالیت های اقتصادی

پولی باشد و حتی در این صورت فقط اگر مالیات تحت اختیار او باشد، بهترین فرصت ها به توسعه مؤسسه سرمایه داری عقلانی معطوف به بازار داده است. اما شرایط مناسب تر می بود که خدمات شخصی توسط... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نام تجاری

نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آنها برای ۵ سال متوالی (۱۳۸۲تا ۱۳۸۶) جمع آوری گردید. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین اندازه واحد مورد رسیدگی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مستقیم و معنی... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سازماندهی، اقتصاد باز، روابط اجتماعی، اقتصاد بازار

و غیره.۷۶ مسأله نظام اجتماعی تا آنجا یک مسأله اقتصادی است و نیز در قلمرو اقتصادی- تا حدی به منزله خرده سیستم جامعه است- که به نظام و هدایت نیاز دارد. از این لحاظ مسأله نظام اقتصادی و... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی

کسب میکنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، مالکیت خصوصی، سیاستگذاری، قدرت سیاسی

زمینه ایجاد شرایط نهادی که در آن، خود نظام سرمایه داری- و نظم های متعلق به آن از لحاظ تاریخی می تواند بوجود آید علاقه مند بود.۶۴ اقتصاد رفاه که موضوع آن در دهه های اخیر تا حدودی مورد... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس، کیفیت اطلاعات، حسابداران

کنترل کیفیت کار دارای وضعیت «متوسط» و «ضعیف» هستند. این امرحکایت از ان دارد که ارزیابی کنترل کیفیت موسسه های حسابرسی در ایران از طریق جامعه حسابداران، از توان اتکای لازم برخوردار... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، استاندارد، سهامداران، بهبود مستمر

یک از کارهای حسابرسی است. بنابراین تمایز قایل شدن بین این دو مفهوم در پژوهش های مربوط به کیفیت حسابرسی ضروری است (رضایی،۱۳۹۱،ص، ۲۰). کیفیت حسابرسی واقعی و ادراکی دو مفهوم جداگانه... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، استاندارد، کیفیت اطلاعات، گزارشگری مالی

حسابرسی و معیارهای آن، ضریب واکنش سود و تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود خواهیم پرداخت. همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش و متغیرهای آن، در ارتباط با اهداف... دنباله مطلب