دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، منشور ملل متحد

مبنای تشکیل ملل متحد میداند و در بند چهارم و هفتم، عدم استفاده از زور علیه حاکمیتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها مورد اشاره قرار میگیرد. در قانون اساسی کشورهای مختلف نیز از جمله... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد

انجام پذیرد. بند چهارم: نظریه حاکمیت فردی59 کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل را بایست واضع این نظریه دانست. وی در دهه نود تلاشهای فراوانی را برای مفهومسازی دوباره حاکمیت با هدف... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، اصل عدم مداخله، مداخله بشردوستانه

اجرای تعهدات مسئولیت حمایت، ایفا نمایند. در مباحث آتی راجع به توانمندی این سازمانها در مناطق مختلف جهان سخن خواهیم گفت.بند نخست: سازمانهای منطقهای قاره افریقا قاره افریقا،... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، حقوق انسان

ز گسترده به زنان و برده داری جنسی از آنها، استفاده از غیر نظامیان در جنگ به عنوان سپرهای انسانی، اخراج و کوچ اجباری شهروندان یک منطقه و بسیاری از جنایات دیگر، برانگیخت. در مقابل،... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه

از نبود ساختاری مدون و تحکیمیافته در میان اسناد و رویههای بینالمللی ناشی میشد، در نخستین سال قرن بیست و یکم پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل نهاد. در واقع، این نظریه اولین جرقههای... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور

اعضای دائمی شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت در قضیه برمه329، یکی از این نمونهها است. در این قضیه، کشور برمه، پس از طوفان سال 2008، در حالی که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، مداخله بشردوستانه

ینهسازی مفهوم مسئولیت حمایت 52 بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009 54 بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009 59 فصل دوم:... دنباله مطلب