دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه

از نبود ساختاری مدون و تحکیمیافته در میان اسناد و رویههای بینالمللی ناشی میشد، در نخستین سال قرن بیست و یکم پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل نهاد. در واقع، این نظریه اولین جرقههای... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور

اعضای دائمی شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت در قضیه برمه329، یکی از این نمونهها است. در این قضیه، کشور برمه، پس از طوفان سال 2008، در حالی که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، اصل عدم مداخله، مداخله بشردوستانه

ینهسازی مفهوم مسئولیت حمایت 52 بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009 54 بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009 59 فصل دوم:... دنباله مطلب