ارتباط باور فردی ، باورهای غیر منطقی،باور های فرا شناختی و مصرف مواد

– ارتباط باور فردی و مصرف مواد مطالعات نشان داده که اگر هر فرد از تأثیر نامطلوب مصرف مواد بر سلامت جسمی، روانی و همچنین کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده مطلع باشد و آن را باور... دنباله مطلب