مقاله قانون مجازات اسلامی، قانون استخدام کشوری

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرماف کمیسیون... دنباله مطلب

مقاله مبانی قانونی مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت در ماده

در خیابانهای محلی و ناحیه ای که مدتها پیش ساخته شده اند، به دلیل وجود ساختمانها و تأسیسات مختلف ، امکان ایجاد مکانی در حاشیه سطح خیابان برای توقف اتوبوس و یا وسایل نقلیه دیگر کمتر... دنباله مطلب

مقاله قانون مسئولیت مدنی، عامل ورود زیان

مبنای دیگر مسئولیت مدنی شهرداری ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می باشد. آن هم در فرضی که شهرداری در مقام کارفرما به واسطه ورود زیان از ناحیه کارگر وی خوانده دعوای مسئولیت مدنی واقع می شود.... دنباله مطلب

مقاله قانون دیوان عدالت اداری، قانون استخدام کشوری

اما امتیاز آن برگزیدن ضابطه نوعی و اجتماعی تقصیر است چه شاید مفهوم اخلاقی تقصیر در خصوص اشخاص طبیعی قابل اعمال باشد. ولی برای اشخاص حقوقی نمی توان خطایی اخلاقی در نظر گرفت. چرا که... دنباله مطلب

مقاله مناطق شهری، طرح و ساخت

1-مسوولیت شهرداری در جاده های شهریسرعت وسایل نقلیه در شهر غالباً کمتر از خارج شهر است و امکان سبقت گرفتن آنها محدودتر است. از این رو ، ظرفیت عملی جاده های شهری غالباًاز ظرفیت عملی جاده... دنباله مطلب

مقاله حقوق موضوعه ایران، مسئولیت بدون تقصیر

با توجه به مباحث مطرح شده در مباحث گذشتهف می توان نقش انکار ناپذیر تقصیر را، در تحقق مسئولیت مذنی تا آن حد که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان اصل که مبنای مسئولیت مدنی را... دنباله مطلب

مقاله قانون مسئولیت مدنی، دیوان عدالت اداری

در حکم عمد: موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمی خواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است. یعنی می داند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگری می انجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران... دنباله مطلب

مقاله راهنمایی و رانندگی، آگهی های تبلیغاتی

علایم راهنمایی ورانندگی مانند انواع چراغ ها ، تابلو ها ، خط کشی ها ، نوشته ها ، ترسیم ها و نیز علایم تعیین سمت عبور که باید روی راه ها کشیده شود ، بر اسـاس قانون الحاق ایران به... دنباله مطلب

مقاله قوانین و آئین نامه ها، کشورهای درحال توسعه

در باره اهمیّت تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی و تلفات انسانی و هزینه های مادی و معنوی که برای آنها می پردازیم مکرّر سخن به میان آمده است و همچنان موضوع در مقام طرح مسئله است. و در... دنباله مطلب

مقاله راهنمایی و رانندگی، نظارت و کنترل

14- خیابان اصلی : راهی است که در برخورد با راههای دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی ، اصلی تلقی شده و در غیر اینصورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.15- ... دنباله مطلب