مقاله حقوق موضوعه ایران، مسئولیت بدون تقصیر

با توجه به مباحث مطرح شده در مباحث گذشتهف می توان نقش انکار ناپذیر تقصیر را، در تحقق مسئولیت مذنی تا آن حد که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان اصل که مبنای مسئولیت مدنی را... دنباله مطلب

مقاله قانون مسئولیت مدنی، دیوان عدالت اداری

در حکم عمد: موردی که مرتکب، اضرار به غیر را نمی خواهد ولی نسبت به آن بی اعتنا است. یعنی می داند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگری می انجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران... دنباله مطلب

مقاله راهنمایی و رانندگی، آگهی های تبلیغاتی

علایم راهنمایی ورانندگی مانند انواع چراغ ها ، تابلو ها ، خط کشی ها ، نوشته ها ، ترسیم ها و نیز علایم تعیین سمت عبور که باید روی راه ها کشیده شود ، بر اسـاس قانون الحاق ایران به... دنباله مطلب

مقاله قوانین و آئین نامه ها، کشورهای درحال توسعه

در باره اهمیّت تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی و تلفات انسانی و هزینه های مادی و معنوی که برای آنها می پردازیم مکرّر سخن به میان آمده است و همچنان موضوع در مقام طرح مسئله است. و در... دنباله مطلب

مقاله راهنمایی و رانندگی، نظارت و کنترل

14- خیابان اصلی : راهی است که در برخورد با راههای دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی ، اصلی تلقی شده و در غیر اینصورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.15- ... دنباله مطلب

مقاله مبانی قانونی مسئولیت مدنی، سوء استفاده از اختیارات

ابتداً جهت تبیین نامشروع بودن فعل زیانبار باید گفت: در هر موردی که از کاری به دیگران زیانی برسد برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شود باید کار زیانبار، در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق... دنباله مطلب

مقاله قوانین و مقررات خاص، قانون استخدام کشوری

رابطه مستخدم پیمانی با سازمان استخدام کننده بر پایه قرارداد است. مستخدم رسمی بر طبق قرارداد و برای کار مشخص و کوتاه مدت استخدام می شود. قرارداد منعقده با قراردادهای حقوق خصوصی نیست و... دنباله مطلب

مقاله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلی بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، برای این که خسارت را مسلم بدانیم ضرورتی ندارد که حتماً محقق شده باشد، خسارتی نیز که در آینده به ضرر... دنباله مطلب

مقاله قانون مسئولیت مدنی، در حقوق ایران

در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 زیان دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت و شرکت بیمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنین مقرر... دنباله مطلب

مقاله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی

از آنچه که بیان شد می توان نتیجه گرفت که از دید حقوقی بین مفهوم خسارت و ضرر رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است و خسارت مفهومی عامتر از ضرر است. با وجود این از نظر این مباحث و مطالب مطرح... دنباله مطلب