منابع و ماخذ تحقیق رضایت از زندگی-خرید پایان نامه

سنی5/881770027-185/1123265237-2800306047-3800326457-4800122468-58100200100200کلفرمول کوکران n=n=حجم نمونهN=حجم جامعه آماریt=ضریب اطمینان d= دقت احتمالی مطلوب(95/0)p= احتمال وجود صفت در نمونه آماری( رضایت اززندگی)q= احتمال عدم وجود صفت در نمونه…