ارتباط باور فردی ، باورهای غیر منطقی،باور های فرا شناختی و مصرف مواد

– ارتباط باور فردی و مصرف مواد مطالعات نشان داده که اگر هر فرد از تأثیر نامطلوب مصرف مواد بر سلامت جسمی، روانی و همچنین کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده مطلع باشد و آن را باور... دنباله مطلب

نظریه­ های مربوط به خودناتوان­سازی

نظریه­های مربوط به خودناتوان­سازی هیگینز (1990، به نقل از نیکنام و همکاران،1389) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­کند که طبق آن،... دنباله مطلب