منابع مقالات علمی : پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

ب– این مکتب با روان‏شناسی فرویدی (۳) که قائل است آگاهی، عامل حرکت انسان‏ها نیست، بلکه قالب‏های ذهنی نامرئی فردی یا اجتماعی بر رفتار بشری حاکم است،…

جستجوی مقالات فارسی – پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه …

۱-۶ پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۸فصل دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲-۱ ساختارگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲-۱-۱ باستان شناسیِ ساختار از آغاز تا امروز…………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲ ظهور ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳ چشم انداز فلسفی ساختارگرایی………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۴ متفکران ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲-۴-۱ فردینان دو…