بورس اوراق بهادار، جامعهی آماری

با توجه به تعاریف بیان‌شده، چون شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ویژگی‌های مشترکی نظیر سهامی بودن شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ بهره‌برداری و تابعیت... دنباله مطلب

مقاله روزهای یخبندان، رطوبت نسبی

سواحل بحر خزر را از نظر آب و هوا، معتدل خزری می گویند. منطقه مذکور که به صورت نواری بین رشته کوهای البرز و دریای خزر محصور شده از جلگه های پستی تشکیل یافته است که هرچه به سمت شرق پیشرفت... دنباله مطلب

مقاله زیستی اجتماعی، روابط اجتماعی

نکته جالب دیگر استفاده از گیاهان و آرایش بنا با آن است که در خانه ها جز جدایی ناپذیر از فضای زیستی ساکنین می باشد. تعبیه محلهای خاص نصب و نگهداری گلدانهای زینتی در بالکن ها و ایوانها... دنباله مطلب

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، مکانیزم های حاکمیت شرکتی

احمدپور و همکاران (1391)، به بررسی تأثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور 30 شرکت فعال در این حوزه در... دنباله مطلب

مکانیزم های حاکمیت شرکتی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی

شهریاری (1386)، در تحقیقی نقش حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی شامل... دنباله مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی

کاجاناندن و اکیودن (2013)، در پژوهشی به عنوان تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش: مدارکی از سریلانکا در طی سال‌های 2007 تا 2011 و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به... دنباله مطلب