منابع پایان نامه درمورد اعتبار امر مختوم

نیست. لیکن بایدتوجه داشت که اگر دادگاه به صلاحیت مرجع غیرقضایی ( مانند اداره ثبت )، از خود نفی صلاحیت کند، باید پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کند و چنانچه دیوانعالی کشور با نظر... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد صدور سند مالکیت

ملک و صدور سند مالکیت به نام خود را بخواهد. در این ارتباط، لازم است به رای وحدت رویه شماره1653-10/05/40 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اشاره شود که مقررداشته است: ” ماده22 قانون ثبت، ناظر... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد ارتفاقی

شهرداری و مانند آن می باشد و یا ملک مورد نظر آنها در مجاورت ملک مورد تقاضای ثبت یا تحدید حدود قرار گفته است. البته در قانون ثبت و آیین‌نامه قانون ثبت‌ اسناد و املاک مصوب 1317، فقط در... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد اموال غیر منقول

نمایند. بنابراین مطابق آراء فوق الذکر، اگر متقاضی ثبت قبل از اعتراض معترض بر ثبت علیه وی، دعوی رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی درخصوص ملک مورد تقاضای ثبت، مطرح نموده باشد، باز هم باید... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد صدور سند مالکیت

نامه، کتبا اظهارنظر نماید. رئیس ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضورخواهدداشت. “ ماده92 آئین نامه قانون ثبت مقررمی دارد: ” اداره یا دایره یا شعبه ثبت باید بلافاصله دادخواست و... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد روزنامه نگاری

اقدام می‌گردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در صورتی که مجرم... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد جرایم اقتصادی

نشده و فقط به جریمه نقدی معادل یک چهارم مال مورد پول‌شویی اشاره شده است که این مسئله نمی‌تواند بی‌ارتباط با بحث کاهش استفاده از مجازات حبس که یکی از مهم‌ترین مسائل روز قضایی است... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد کشورهای پیشرفته

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل 72 میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد جرایم سازمان یافته

علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود: دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق 1- پنهان نمودن... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد جرایم سازمان یافته

شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش... دنباله مطلب