دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد اکل مال به باطل

ساکت باشد.صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 188 سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه حقوق ارشد درمورد جرایم سازمان یافته

ی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.ب- تبدیل، مبادله یا... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود روزنامه نگاری

نسبت به آن اقدام می‌گردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود پیشگیری از جرم

مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود معاونت در جرم

که مفاد بند 1 فقره 1 ماده 4 به عنوان اصلی‌ترین رفتار مجرمانه مشخص شده و عبارت است از “پنهان نمودن یا تغییر منشأ وجوه و دارایی‌های مجرمانه”.عبارت مذکور با توجه به مفهوم و تعریف... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود قصد مجرمانه

درآمدهای نامشروع مبتنی بر پول‌شویی.همچنین ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 149 قانون اساسی آورده است که “اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود بانکداری الکترونیک

فعالیت‌های اقتصادی آنان خواهد گردید.بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکیامروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود کشورهای پیشرفته

رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل 72 میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود سازمان ملل متحد

افغانی کمتر و از ده ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدانگاهی اوقات، عملیات پول‌شویی توسط کسانی صورت می‌گیرد که خود مرتکب جرم مبنا شده‌اند، به طور... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود جرایم سازمان یافته

داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:1- پنهان نمودن دارایی‌ها یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارایی‌ها یا... دنباله مطلب