ابعاد کیفیت زندگی

ابعاد کیفیت زندگی 1-6-2 بعد روانی کیفیت زندگی روانشناسان در اولین قدم برای مطالعه کیفیت زندگی خواهان بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی هستند. در این زمینه، سطح سنجش آنها در مقیاس خُرد قرار... دنباله مطلب