پایان نامه : داوری،

از زوال تعلیق، به مدت قبل از تعلیق اضافه گردد.الف – در مورد اناطه1. هرگاه درضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به امر جزایی از درجه غیرخلاف باشد و در رأی داوری مؤثر باشد و... دنباله مطلب

پایان نامه : ابطال رأی داوری

اموال غیرمنقول واقع در ایران به نظم عمومی بین‏المللی ایران مربوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار بگیرد نظم عمومی بین‏المللی ایران مانع از اجرای آن قانون... دنباله مطلب

پایان نامه : حقوق مالکیت فکری

وضعیتی در حقوق انگلستان، ژاپن (ماده 786 ق.آ.د.م)، آرژانتین (ماده 764 ق.آ.د.م) و برزیل (ماده 1072 ق.آ.د.م) نیز وجود دارد. در حقوق مصر دعاوی مربوط به احوال شخصیه قابل ارجاع به داوری نیستند ولی... دنباله مطلب

پایان نامه : موجد

مستقیم به تصویب می‌رسد. این تعریف از قانون، تعریفی مضیق است در تألیفات حقوقی. مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. در این تعریف موسع، مفهوم... دنباله مطلب

پایان نامه : نظام حقوقی ایران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... دنباله مطلب

پایان نامه : ابطال رأی داوری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... دنباله مطلب

پایان نامه : حقوق بین‌الملل

نبودن توافق طرفین در مورد آیین داوری، هیات داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید». اینجا فقط تکه های از پایان نامه به... دنباله مطلب

پایان نامه : حقوق بین‌الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... دنباله مطلب

پایان نامه : ابطال رأی داوری

ز نسبت به طرفین الزام‏آور نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که رأی در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده ابطال یا معلق شده باشد». اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم... دنباله مطلب

پایان نامه : ابطال رأی داوری

نمود.ب) سوالات تحقیق1. در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟2. مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟ اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم... دنباله مطلب