پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، اهرم مالی، کیفیت سود

آنجلو(۱۹۸۱) در مورد تاثیر کاهش حق الزحمه حسابرسی تنها بر روی واکنش های طبیعی حسابرس به شرایط بازار رقابتی اثر میگذارد و ضرورتا مربوط به مسائل استقلال حسابرس نیست. مسئله ای که در... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، سیستم بانکی، عقود اسلامی، تخصیص منابع

بخشها به آن، مقایسه چگونگی کسب و سود بازرگانی، وضعیتی را می سازد که نتایج آن بسیار ویرانگر از انتقال سرمایه از دیگر فعالیتهای اقتصادی به بازرگانی است، بدلیل پنهان، سریع، آسان و... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، کیفیت سود، سرمایه گذاری

بدهی(افزایش و کاهش ریسک عدم پرداخت) با عوامل دیگری به غیر از ریسک عدم پرداخت مرتبط شدهاند و بنابراین شاخصهای غیر قابل اتکای دیگری در این ترکیب دخالت میکنند. گاش(۲۰۰۲)۸۴ با بررسی دقیق... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، عوامل اقتصادی، تکنولوژی، مصرف کنندگان

سرمایه گذاری، بازار سهام و اوراق قرضه و مجموعه دلالان و بانکهای تجاری که بازار پول را شامل می شوند) از اهمیت حیاتی در فراگرد رشد برخوردارند.۱۵۰ اختلاف در سطح سرمایه گذاری بین کشورهای... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، تکنولوژی، بهره بردار، انتقال تکنولوژی

بازارهای مالی کمتر (یا بطور ناقص) توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه و دسترسی غیرکافی اکثر پروژه ها به تأمین مالی خارجی، دلالت می‎کند که سرمایه گذاری در این کشورها، تا حد زیادی، به... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

گزارش حسابداری با کیفیت، کاهش یافت(۲۰۱۴،O.OKOLiel). ۲-۱۳) پیشینه تحقیق ۲-۱۳-۱) مطالعات تجربی انجام شده در خارج کشور بال و براون درسال ۱۹۶۸تحقیق تجربی و سنتی در زمینه حسابداری را در... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، رگرسیون، فرصت رشد

ارزیابی اطلاعات صورتهای مالی، انتظارات متفاوتی از سود دوره های آتی شرکت دارند. میتوان این تفاوت ها را با استفاده از منابع اطلاعاتی عمومی کاهش داد. یکی از این منابع اطلاعاتی عمومی،... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، نرخ بهره، نظام بانکی، بخش خصوصی

ضروری است اما هیچگونه ارزش تولیدی ندارد.۱۲۸ طبق نظریه، «مارشال»۱۲۹ ، خواست و توان برای پس اندازه به سه دسته علت وابسته است : ۱- وجود امنیت و امید به استفاده از اندوخته در آینده. ۲- وجود... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، نیروی کار، اوراق قرضه، سهامداران

آن می توان در اجرای طرحهای توسعه شرکتهای دایر برای تأمین قسمتی از هزینه های ثابت طرح و یا تأمین بخشی از سرمایه در گردش استفاده کرد. ۲- منابع خارجی که می توان به دو دسته تفکیک کرد، یک... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت سود، ضریب واکنش سود، اندازه شرکت، سرمایه گذاران

است: (۲-۱۴) ∆Ri,t = ri,t _ E(r)i.t ∆Ri,t : بازده غیرعادی سهم i درزمان t ri,t: بازده واقعی سهم i در زمان t E(r)i.t: بازده مورد انتظار سهم i در زمان... دنباله مطلب