مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، تأمین مالی

دوران تنزل حجم سرمایه گذاری به شدت آسیب دیده باعث تشدید کاهش تولید می شود و کاهش تولید و کسادی بازار که مقدمه بیکاری، ورشکستگی و کاهش درآمد است. به نوبه خود لطمه شدیدتری را بر سرمایه... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، ضریب واکنش سود، بازده مورد انتظار، مدل رگرسیون

O.OKOLiel). پنمن، ۱۹۹۲)۵۴ ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود میداند. اریف۵۵ و همکاران(۲۰۱۳) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون تغییر قیمت و سود... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، استراتژی، استراتژیک، جهان خارج

قبول نظام آن ندارند. این نظام فرد را تا جایی که در مناسبات بازاری شرکت دارد، وادار می کند که مقررات سرمایه داری کنش را بپذیرد، تولید کننده ای که برای مدت درازی خلاف این مقررات عمل... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه گذاران، قیمت سهام، ضریب واکنش سود، محتوای اطلاعاتی

شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد. ۲.پس از اعلام سود خالص سال جاری، برخی از سرمایه گذاران درصدد بر میآیند اطلاعات بیشتری به دست آورند و این... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی سرمایه گذاران، صورتهای مالی، حسابداران، اطلاعات حسابداری

حاصل از بکارگیری سرمایه است ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره مندی پا بر جا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت بنفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، نظام حقوقی، فعالیت های اقتصادی

پولی باشد و حتی در این صورت فقط اگر مالیات تحت اختیار او باشد، بهترین فرصت ها به توسعه مؤسسه سرمایه داری عقلانی معطوف به بازار داده است. اما شرایط مناسب تر می بود که خدمات شخصی توسط... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نام تجاری

نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آنها برای ۵ سال متوالی (۱۳۸۲تا ۱۳۸۶) جمع آوری گردید. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین اندازه واحد مورد رسیدگی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مستقیم و معنی... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سازماندهی، اقتصاد باز، روابط اجتماعی، اقتصاد بازار

و غیره.۷۶ مسأله نظام اجتماعی تا آنجا یک مسأله اقتصادی است و نیز در قلمرو اقتصادی- تا حدی به منزله خرده سیستم جامعه است- که به نظام و هدایت نیاز دارد. از این لحاظ مسأله نظام اقتصادی و... دنباله مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی

کسب میکنند و به این ترتیب توانایی شان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را... دنباله مطلب

مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، مالکیت خصوصی، سیاستگذاری، قدرت سیاسی

زمینه ایجاد شرایط نهادی که در آن، خود نظام سرمایه داری- و نظم های متعلق به آن از لحاظ تاریخی می تواند بوجود آید علاقه مند بود.۶۴ اقتصاد رفاه که موضوع آن در دهه های اخیر تا حدودی مورد... دنباله مطلب