تحقیق درباره ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

علی رغم همۀ این حرفها راجع به اینکه یگانگی خوب بین فرد – گروه شامل چه چیز هایی است، اختلاف نظر وجود دارد. در پیشینه مربوط به تشکیل گروه کاری برخی محققان به این نکته رسیده اند که وقتی... دنباله مطلب

تحقیق درباره نظریه هویت اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی

1- چهارچوب جذب، انتخاب و افت اشنایدر(1987)2- فرضیه جذب و تشابه بایرن (1971)3- نظریه هویت اجتماعی(تجفل و ترنر، 1985)4- نظریه سازگاری کار(دیویس و لوفگوئیست، 1984).الف. چهارچوب جذب، انتخاب و افت... دنباله مطلب

تحقیق درباره نظریه هویت اجتماعی، ویژگی های شخصیتی

بر پایه روابط ارائه شده و شرح داده شده، کریستف (1996)در مطالعه خود یگانگی فرد – سازمان را به عنوان یگانگی (تناسب)بین افرادو سازمان ها تعریف کرده است و هنگامی رخ میدهد که:الف: حداقل یک... دنباله مطلب

تحقیق درباره پیامدهای رفتاری، ویژگیهای شخصیتی

یگانگی فرد سازمان در تعریف عمومی یعنی میزان سازگاری فرد وسازمان است چتمن در سال 1989 یگانگی فرد سازمان را سازگاری بین الگوی ارزش های فردی تعریف می‌کند (ص 459)کریستف (1996) یگانگی فرد... دنباله مطلب

تحقیق درباره ویژگی های سازمانی، فرایندهای شناختی

9. هرگاه بحرانی سازمانی را تهدید کند، برای رفع آن متحد شده و خود را موظف به رفع بحران می‌دانند.10. تضاد در امر تصمیم گیری مهم تلقی می شود و به طور مؤثر همکاران مطرح می گردد، کارکنان آنچه... دنباله مطلب

تحقیق درباره مفهوم پردازی و اندازه گیری سلامت سازمانی، هزینه های معاملات

2- اعتماد: توانایی متعهد شدن و درگیر شدن در اثربخشی بلند مدت در معاملات سازمانی را افزایش میدهد.3- تواضع: بدون اندکی تواضع، جریان های عادی و ارتباطات سازمانی به تحت تأثیر قرار گرفتن با... دنباله مطلب

تحقیق درباره عوامل روانشناختی، صداقت و راستگویی

این اجزای مهم هر دو دسته نیازهای ابزاری بیانی نظام اجتماعی را تأمین کرده و سطح مسئولیت و نظارت موجود در مدرسه را معرفی می کنند.یگانگی نهادی: یگانگی نهادی بر حسب یگانگی مدرسه مورد... دنباله مطلب

تحقیق درباره ارزیابی سلامت سازمانی، تعاریف سلامت سازمانی

2-2-3 مفهوم و تعاریف سلامت سازمانیلایدن و کلینگل، معتقدند که سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم... دنباله مطلب

تحقیق درباره مفهوم سلامت سازمانی، تعهد نسبت به سازمان

اهداف: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش های 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40 41- 42 پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان، کسب می کنند.ارزش های: منظور نمراتی است که... دنباله مطلب

تحقیق درباره تعهد نسبت به سازمان، مؤلفه های اخلاق

ج) اخلاق حرفه ایاخلاق حرفه ای رفتار متداول در میان اهل یک حرفه است (امیری و همکاران، 1391). مجموعه قوانین اخلاقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده، اخلاق حرفه ای نام دارد. هدف از اخلاق... دنباله مطلب