دانش کسب و کار

دانش کسب و کار 2-3-1-دانش به عنوان منبع چالش جدید پیش روی اقتصاد دانان منبع تلقی کردن دانش است. دانش را باید همانند سایر عوامل تولید، منبع ورودی برای تولید محصولات و خدمات در نظر گرفت.... دنباله مطلب

انگیزۀ پیشرفت و نظریه های مربوط به ان

انگیزۀ پیشرفت چیست؟  انگیزه پیشرفت عبارتند از : نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی. ویوید مک کله لند و جان اتکینسون که ماهیت انگیزش پیشرفت را در چهل سال اخیر مطالعه... دنباله مطلب