آسیبهای اجتماعی، نویسندگان

11ـ حمایت از نویسندگان جوان در حوزه نمایش با تولیدات و مضامین گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و چاپ آثار مورد نظر از سوی ادارهکل هنرهای نمایشی
12ـ حمایت از آثار نمایشی با مضامین فرهنگ عفاف و حجاب در اجراهای عمومی تالارهای تحت پوشش ادارهکل هنرهای نمایشی
13ـ اهداء جوایز نفیس به آثار تولید شده در جشنوارههای منطقهای چهارگانه کشوری با چشمانداز فرهنگ عفاف و حجاب در آسیبهای اجتماعی
14ـ دعوت از آثار تولید شدهکشورهایمسلمانجهتحضور درجشنواره بینالمللی فجر سال جاری
15ـ اهداء جوایز نفیس از سوی ادارهکل هنرهای نمایشی و حمایت مضاعف به منظور گسترش فرهنگ عفاف به آثار تولید شده با مضامین مورد نظر در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر
16ـ همکاری در برگزاری جشنواره تئاتر بانوان کشور و مشارکت در تولید آثار مورد نظر
17ـ ایجاد فضا و بستر مناسب آثار نمایشی استانی جهت اجرای نمایشهای تولید شده با مضامین مورد نظر در تالارهای تحت پوشش در تهران
18ـ حمایت و مشارکت در تولید و اهداء جوایز نفیس به آثار نمایشی شرکت کننده در چهارمین همایش عاشورایی کشور
دفتر گسترش طرح عفاف و حجاب مستقر در معاونت امور هنری:
1ـ تفکیک وظایف سازمانها و واحدهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی
2ـ نامه به استانها به منظور معرفی نماینده تامالاختیار در طرح عفاف و حجاب
3ـ نامه به استانها همراه با فرمهای گزارشگیری وظایف تخصصی و کلی هر واحد
4ـ نامه به سازمانها و واحدهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور معرفی نماینده تامالاختیار در طرح عفاف و حجاب
5ـ نامه به سازمانها و واحدهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با فرمهای گزارشگیری وظایف تخصصی و کلی هر واحد
6ـ طرح برگزاری گردهمایی یکروز استانها
7ـ نامه به استانها و دعوت از نمایندگان به منظور شرکت در گردهمآیی
8ـ نامه به واحدها و سازمانهای تابعه به منظور شرکت نماینده مربوطه در گردهمآیی
9ـ هماهنگی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در گردهمآیی و توضیح در مورد مصوبات و آییننامههای طرح عفاف و حجاب در شورای فرهنگ عمومی
10ـ دعوتازحجتالاسلام والمسلمین جنابآقای نقوی به منظورسخنرانی در گردهمایی
11ـ دعوت از حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای ملانوری به منظور سخنرانی در گردهمایی و توضیح در مورد مصوبات و آییننامههای طرح عفاف و حجاب در شورای فرهنگ عمومی
12ـ تهیه فرم نظرسنجی و ارایه به کارشناسان در گردهمایی

                                                    .