آموزش های فنی و حرفه ای، تعامل والدین و فرزندان

به‌ منظور توسعه‌ امکانات‌ آموزشی‌ وپرورشی‌ وایجاد فرصت‌ تحصیلی‌ برای دانش‌ آموزان ‌روستاهای‌ پراکنده‌ وکم‌ جمعیت‌ وهمچنین‌ توسعه‌ آموزش‌های‌ فنی‌ وحرفه‌ای‌ در رشته‌هایی‌ که‌ نیازبه‌ حضور مستمر و مداوم‌ دانش‌ آموز دارد مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ با رعایت‌ مفادین‌ اساسنامه‌ تأسیس‌می‌گردد. مدارس شبانه روزی در ایران برای ادامه تحصیل دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت که مدرسه ندارند و همچنین برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در رشته هایی که نیاز به حضور مستمر و مداوم دانش آموز دارند تاسیس شده است. این مدارس اولین بار در سال 1354 در ایران فعالیت خود را آغاز کرد که تعداد آن ابتدا 9 باب در 9 استان کشور بود و 1300 نفر را پوشش می داد. مدارس شبانه روزی بتدریج مورد استقبال روستاییان و عشایر قرار گرفت که پیش از این مجبور بودند فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به شهر بفرستند. در سال 57 تعداد مدارس شبانه روزی به 65 واحد رسید ولی اکنون در تمام استان ها این مدارس وجود دارد.
این مدارس در روستاها و بخش هایی تاسیس می شود که نسبت به سایر روستاها حالت مرکزیت داشته باشد. تعداد دانش آموزان آن دست کم 80 و در نهایت 120 نفر است. براساس قانون مدارسی که به صورت شبانه روزی در می آید باید دارای امکانات و تجهیزات مناسب باشد و مناسب بودن محل ، ساختمان ، امکانات و تجهیزات مدارس شبانه روزی باید به تائید مدیریت نوسازی و تجهیز مدارس استان برسد.
اصل چهاردهم نظام آموزش و پرورش کشورمان به ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی اختصاص دارد. در این اصل چنین آمده است: “در نظام آموزش و پرورش وضع قوانین و تدوین ضوابط و آیین نامه ها، تخصیص بودجه و توزیع امکانات باید در جهت تأمین عدالت اجتماعی و الویت دادن به قشرها و مناطق محروم باشد.” در بند چهارم همین اصل تأکید شده است که مناطقی که جمعیت پراکنده دارند نیز باید از راه‌های مناسب، مانند ایجاد آسایشگاه‌های شبانه­ روزی و تهیه امکانات رفت و آمد تحت پوشش آموزش قرار گیرند. در اصل دهم نیز بر همگانی بودن آموزش و پرورش تأکید و تأسیس مدارس شبانه روزی تصریح شده است (نفیسی، 1377؛ به نقل از حیدر زاده،1391 ).
وجود چنین قوانین روشنی از یک طرف و شرایط اقلیمی کشور از طرف دیگر موجب گسترش مدارسی شده است که به آن‌ها مدارس شبانه روزی گفته می شود. در این مدارس فرد علاوه بر تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی زندگی می کند و از تسهیلات رفاهی و لوازم زندگی برخوردار می‌شود. هدف اصلی این مراکز ارائه خدمات تحصیلی است، اما در کنار آن اهداف زیر نیز مد نظر قرار دارند.
ــ جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموزان مناطق روستایی و عشایری و خانواده های آن‌ها به شهرها؛
ــ جلوگیری از هرز رفتن استعدادهای افراد در مناطق فوق به دلیل نبود مراکز آموزشی مناسب ؛
ــ فراهم کردن زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم از میان دانش‌آموزان همان مناطق (رسولی،1377؛ به نقل از حیدر زاده،1391).
مدارس شبانه روزی از دیرباز مخالفان و موافقان خاص خود را داشته است. طی قرون 17تا 19 نویسندگانی مانندچارلزدیکنز یا ویلیام تکری از این مدارس انتقاد کرده و از آن‌ها به عنوان زندان یاد کرده اند. به نظر گافمن و اروینگ ( 1961به نقل از تروبر1999) کودکان و نوجوانان ساکن مدارس شبانه‌روزی به دلیل جدایی طولانی مدت از والدین و فرهنگ خود به احتمال بیشتر دچار افسردگی، احساس غم غربت و اضطراب جدایی می‌شوند. برخی محققان معتقدند که تحصیل در مدارس شبانه روزی فرصت تعامل والدین و فرزندان را بسیار کاهش داده و موجب می شود برخی مهارت‌های فکری و اجتماعی فرد کمترازهمسالان خوددرمدارس عادی رشد کنند ( هاین،2004).
درمقابل، موافقان معتقدند این مدارس به دلیل فراهم کردن امکان زندگی جمعی، قانونمندی، واگذاری مسئولیت کارها و مسائل شخصی فرد به خودش و ایجاد زمینه تعامل مستمر با همسالان برای فرد موجب رشد شخصیت و افزایش مهارت‌های اجتماعی وی می‌شود( تامسکوف و میکالسکی و همکاران،1999؛ ناسکار و همکاران،2002).
2-1-3-1 اهداف مدارس‌ شبانه‌روزی‌
در مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ حضوردانش‌ آموزان‌ بابرنامه‌ای‌ مشخص‌ به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ (24ساعت‌ درشبانه‌ روز) خواهد بود. در مدارس‌ شبانه‌روزی‌ علاوه‌ براهداف‌ عمومی‌ آموزشی‌ وپرورشی‌،تحقق‌ هدف‌های‌ زیردنبال‌ می‌شود.
1- افزایش‌ درصد پوشش‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ روستایی‌،عشایری‌ ومناطق‌ محروم‌ وجلوگیری‌ از هدر رفتن‌ استعدادها وتوانائی‌های‌ نوجوانان‌ مناطق‌ مذکور.
2- ارتقاء سطح‌ کیفی‌آموزش‌ وکاهش‌ افت‌ تحصیلی‌ .
3- فراهم کردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌تربیت‌ دانش‌ آموزان‌ بابهره‌گیری‌ ازاوقات‌ فراغت‌آنان.
4- پیشگیری‌ ازتبعات‌ اخلاقی‌ واجتماعی ناشی‌ ازمهاجرت‌ دانش‌آموزان‌ روستایی ‌به ‌مراکز شهری‌ .
5- استفاده‌ بهینه‌ ازنیروی‌ انسانی‌ وامکانات‌ و اعتبارات‌ آموزش‌ وپرورش‌ درمناطق‌ کم‌جمعیت‌ .
6- فراهم‌کردن‌ زمینه‌ تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز مناطق‌ محروم‌ وعشایری‌ از بین‌ دانش‌آموزان‌ بومی‌ .
 مواد درسی‌ وبرنامه‌ ومحتوای‌ آموزشی‌ وآیین‌ نامه‌ امتحانات‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ در هردوره‌ و رشته‌ تحصیلی‌ همانندمدارس‌ عادی‌ می‌باشد. اما مدارس‌ شبانه‌روزی‌ می‌توانندعلاوه‌ بر برنامه‌های‌ مصوب‌ تا سقف‌ 6 ساعت‌ در هفته ‌متناسب‌ با نیازهای‌ محلی‌ کلاس‌های‌ فوق‌ برنامه‌ اجرا نمایند (میکائیلی منیع،1389).
2-1-3-2 شرایط ونحوه‌ تأسیس‌ مدارس‌ شبانه‌روزی‌
اساسنامه‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ درششصدوسی‌ وچهارمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌وپرورش‌ مورخ‌ 1378/1/19 توسط حسین‌ مظفر(رییس‌ شورای‌ عالی‌ و وزیر آموزش‌ وپرورش‌ ) به‌ تصویب‌ رسیده است.طبق این اساسنامه درتأسیس‌ مدارس‌ شبانه‌روزی‌ یاتبدیل‌ مدارس‌ عادی‌ به‌ این‌گونه‌ مدارس‌، رعایت‌ موارد زیرالزامی‌ است‌ .
1- محل‌ مدرسه‌ نسبت‌ به‌ سایر مدارس‌ مرکزیت‌ داشته‌ باشد.
2- مدرسه‌ دارای‌ فضاهای‌ آموزشی‌، پرورشی‌ وامکانات‌ وتجهیزات‌ مناسب‌ مورد نیاز شبانه‌روزی‌ باشد.
3- دربدو تأسیس‌ ،ظرفیت‌ پذیرش‌ حداقل‌ 80 دانش‌ آموز را داشته‌ باشدوبتوان‌ ظرفیت‌ آن‌را برای‌ پذیرش‌ حداقل‌ 120 دانش‌ آموز توسعه‌ داد.
4- مدرسه‌ درمحلی‌ تأسیس‌ شود که‌ تأمین‌ نیروهای‌ انسانی‌ مورد نیاز آن‌ ممکن‌ باشد .
مناسب‌ بودن‌ محل‌، ساختمان‌، امکانات‌ وتجهیزات‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ باید به‌ تأییدمدیریت‌ نوسازی‌ وتجهیز مدارس‌ استان‌ برسد. مدارس‌ شبانه‌ روزی‌ دخترانه‌ وپسرانه‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ تأسیس‌ واداره‌ می‌شوند. تأسیس‌ مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ به‌ پیشنهاد اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ منطقه‌، تأیید اداره‌ کل‌استان‌ و تصویب‌ شورای‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ در چهارچوب‌ ضوابط این‌ اساسنامه‌ و درقالب‌ اعتبارات‌ استانی‌ انجام‌ می‌گیرد.

دسته‌بندی نشده