کاربرد سیستم حمل و نقل زمینی خودکار در محدوده ی پایانه ی فرودگاهها، روز به روز افزایش پیدا می کند. این بدان علت است که فرودگاهها بزرگتر و همچنین، فاصله و زمان سفر مسافران از طریق فرودگاهها، بسیار زیاد شده است. همچنین در بیشتر موارد، حمل و نقل زمینی خودکار ارتباط مشخصی بین عملکردهای بخش هوایی و زمینی فرودگاه فراهم می سازد و به تعیین محل تسهیلات کنترل امنیتی کمک می کند.
شکل 3-7: نمودار برآورد طول خطی لازم برای محل مطالبه و تحویل بار فرودگاه ها(صفارزاده،1387،ص621)
انواع مختلفی از سیستمهای حمل و نقل زمینی خودکار در فرودگاهها بکار می روند که معمولاً شامل سیستمهای انتقالی خودکار مسافر، وسایل نقلیه کوچک و قطارهای چند واگنی هستند. این سیستمها می توانند در مسیر های گردشی یا مسیرهای رفت و برگشت کار کنند. (صفارزاده،1387: 621)
3-4-2-13 تسهیلات بین المللی:
فرودگاههای بین المللی نیازمند فضایی برای استقرار کارکنان، بازرسیهای ویژه مسافران، جامه دان همراه، بارغیر همراه و هواپیما هستند. در این فرودگاهها فضای مورد نیاز برای گمرک، کنترل گذرنامه و خدمات مربوط به قرنطینه بهداشتی افراد ممکن است در محوطه های مجزا و یا در خود ساختمان پایانه تعبیه و مستقر شوند.
تسهیلات و امکانات برای ارائه خدمات فوق الذکر باید به گونه ای طراحی شوند که:
باعث ممانعت و اختلال در جریان حرکت مسافر بین هواپیما و محلهای خدمات رسانی داخلی پایانه نشود و تا حد امکان این مسیر، کوتاه باشد.
امکان و احتمال تداخل با جریان حرکت مسافران داخلی یا کارکنان غیر مسئول، تا اتمام خدمات فوق الذکر وجود ندشته باشد.
امکان تداخل با مسیر خدمات رسانی به مسافران ورودی بین المللی وجود نداشته باشد.
در این سیستم، فضای مجزایی برای مسافران انتقالی و عبوری بین المللی در نظر گرفته شود. ابعاد و گستردگی تسهیلات و تجهیزات مربوط، بر اساس طرح و نحوه ی ارائه ی خدمات مورد نیاز به مسافران ساعتی تعیین می شوند. توصیه می شود که مسئولان و سازمانهای مربوط در طول مراحل مقدماتی دائماً با مراحل مطالعاتی طرح در ارتباط باشند تا بتوان ملزومات ویژه ی طرح را دقیقاً تعیین کرد. (صفارزاده،1387: 622 )
3-4-2-14 فضاهای دیگر:
اغلب پایانه ها به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که علاوه بر تسهیلات و تجهیزات و فعالیتهای فوق الذکر، فضاهای دیگری را هم در خود جای دهند که مقدار این فضاها و تجهزات مربوط به آنها در هر فرودگاه بر اساس نیازها و شرایط محلی، تعیین و محاسبه می شوند. این فعالیتها عموماً شامل موارد زیر هستند:
الف – فعالیت های شرکت های هوایی:
فعالیت های شرکت های هوایی که ممکن است در مجموعه ی همه ی پایانه ها یا بعضی از آنها انجام شوند، شامل فعالیت های زیر هستند:
جمع آوری و مرتب کردن جامه دانهای خروجی و تحویل و انتقال جامه دانهای ورودی و سیستم نقل و انتقال.
تعمیر و نگهداری هواپیما و خدمات ویژه ی کابین آن.
اتاقهای آمادگی کارکنان و عملیات پروازی.
انبارهای ویژه جامه دانهای با ارزش و یا خارج از ابعاد استاندارد.
بسته بندی و تحویل بار کرایه ای و محموله های پستی هوایی.
ذخیره بلیط برای مسافران و سالنهای انتظار تشریفاتی1.
فضاها و بخشهای اداری.
وسایل نقلیه خدمات رسانی در رمپ و پارکینگ باربرها و تجهیزات تعمیر و نگهداری مربوط.
ب- تجهیزات رفاهی و آسایشی مسافران: