۲٫نیازمندیهای مالک برنامه کاربردی تامین گردد(مانند کیفیت سرویس مورد نظر کاربر،مهلت زمانی مورد نظر کاربر،ارجحیتهای کاربر در مورد کارآیی مد نظر یا هزینه هایی که باید بپردازد و…)
۳٫احترام به سیاست ها تعیین شده از سمت مالکان منابع تضمین گردد(مانند سیاستهای مختلف دستیابی به منابع و محاسبه دقیق هزینه ها …)
۴٫نیازمندیها خود سیستم گرید تضمین گردد(مانند تقسیم بار و…)
کلمه چندین حوزه مدیریتی به معنای این است که گرید ممکن است منابعی را تحت پوشش قرار داده باشد که متعلق به مالکان مختلف با سیاستهای مختلف باشد و لازم است منابع در هر حوزه،بر اساس سیاستهای تعیین شده همان حوزه مدیریت شوند.برنامه کاربردی ممکن است به تعدادی کار مختلف نیز شکسته شده باشد که آنها بر روی ماشینهای مختلف باید به صورت توزیع شده و موازی اجرا شوند.
به طور کلی می توان سیستمهای مدیریت منابع و زمانبندی در گرید را به دو دسته اساسی تقسیم بندی کرد:
سیستمهایاقتصادیمدیریتمنابعوزمانبندی
سیستمهایغیراقتصادیمدیریتمنابعوزمانبندی
سیستمهای اقتصاد مدیریت منابع و زمانبندی،در واقع سیستمهایی هستند که هزینه ها را در زمانبندیها می توانند لحاظ کنند،از طریق آنها،می توان گریدهایی تجاری ایجاد کرد که سرویسهای محاسباتی به کاربران ارئه دهند و هزینه ها را از آنها دریافت کنند.در این سیستمها کار بر می تواندارجحیتهای مد نظر خود را به سیستم زمانبند اعلام کند.مثلاً بگوید زمانبندی را طوری انجام بده که کمترین هزینه حاصل شود(زمانبند ماشینهای پردازشگر را با این دید انتخاب خواهد کرد)،زمانبندی را طوری انجام بده که حداکثر کارآیی صورت گیرد،و البته حالات دیگری نیز وجود دارند.سیستمهای زمانبندی غیر اقتصادی نیز،سیستمهایی هستند که زمانبندی را بدون هزینه انجاممی دهند.نکته مهمی که باید ذکر شود این است که نمی توان گفت زمانبندی اقتصادی بهتر از گرید(همانند گریدهای رومیزی)،اصولاً زمانبندی باید به روش غیر اقتصادی انجام گردد و در واقع هر دو نوع زمانبندی در سیستمهای گرید لازم هستند.
در یک تقسیم بندی دیگر،می توان زمانبندها را به دو دسته تقسیم بندی کرد:
زمانبندهایی که کیفیت سرویس را می توانند تضمین کنند.
زمانبندهایی که کیفیت سرویس را نمی توانند تضمین کنند.
باید گفت اصولاً داشتن تضمین در مورد کیفیت سرویس بر نداشتن آن ترجیح داده می شود،پس زمابندهایی که زمانبندی را با تضمین کیفیت سرویس انجام دهند،بر زمانبندهایی که نتوانند چنین کاری را انجام دهند ارجحیت دارند.
روشهای قبلی و معایب آنها و روش کار و روش پیشنهادی ما برای بهینه سازی در این پایان نامه
مدل های زمانبندی در محیط گرید عبارتند ازمدل متمرکز ومدل توزیع شده ومدل سلسله مراتبی۲۴
۱-۱۲مدل متمرکز
دریک محیط که ازمدل زمانبندی متمرکز استفاده میشودیک ماشین مرکزی (نود)به عنوان مدیر منابع جهت زمانبندی کارها عمل می نماید وتمامی ماشین های پردازشگر درمحیط تحت پوشش ومدیریت این ماشین مرکزی هستنداین مدل زمانبندی معمولا زمانی استفاده میشودکه کلیه منابع(ماشینهای پردازشگر)ویژگیها وسیاستهای دستیابی یکسان داشته باشندمثلا یک سایت شامل چندین ماشین است که کلیه آنها تحت تملک یک مالک واحد هستند ومالک سیاست یکسانی رابرای دستیابی به تمامی آنها تعیین کرده است میتواند از زمانبند متمرکز استفاده کرد در این روش کارها ابتدا به زمانبند مرکزی واگذار میشود وزمانبند مرکزی آنها را به سایر ماشینهای پردازشگر مناسب واگذار می کند.کارهایی که فعلا نمیتوان پردازش آنها را شروع کرددریک صف مرکزی قرار میگریندتا پردازش آنها بعدا شروع شود.۲۴
Jobs
Job N
Job1
Job3
Job2
ماشین۴
ماشین ۲
ماشین۳
ماشین ۱
۱-۱۲-۱معایب زمانبندی متمرکز منابع در محیط گرید
۱-این مدل زمانبندی با توسعه پذیری سیستم مشکل داردزیرا زمانی که تعداد ماشینهای سیستم افزایش یابدزمانبند دچار مشکل خواهد شد زیرا خودش باید تمامی ماشینها رامدیریت کند.
۲-تحمل پذیری کمتری در مقابل خطاها داردوقابلیت اعتماد نداردزیرا اگر مشکلات سخت افزاری یا نرم افزاری برای ماشین سرویس دهنده زمانبند مرکزی دچار خرابی یا ازکارافتادگی خواهد شد وکل سیستم دچار مشکل خواهد شد.
۳-درصف درخواست ها ازدحام به وجود خواهد آمد.
۴-سربار در صف درخواست ها به وجود می آید.
۱-۱۳مدل زمانبندی توزیع شده برای منابع در محیط گرید
در این مدل از چند زمانبند محلی استفاده میشودبا یکدیگر جهت واگذاری کارها به کلیه ماشینهای پردازشگر تحت پوشش تعامل انجام میدهند دو مکانیزم جهت ارتباط یک زمانبند با زمانبندهای دیگر وجود دارد.
۱-ارتباط مستقیم
۲-ارتباط غیر مستقیم
۱-۱۳-۱ ارتباط مستقیم
در ارتباط مستقیم هر زمانبند محلی میتواند مستقیما با سایر زمانبندها درمورد واگذاری کارها ارتباط داشته باشد هرزمانبند لیستی از تمامی زمانبندهای دیگر را دیگر را داردیا ممکن است یک دایرکتوری مرکزی که کلیه اطلاعات را درمورد زمانبند نگهداری میکند بر روی ماشینی در محیط وجود داشته باشد در این روش اگر زمانبند محلی نتواند کاری را به منابع محلی اش واگذار کند با سایر زمانبندهای راه دور جهت یافتن مناسب ترین ماشین برای اجرای کار ارتباط برقرا ر خواهد کرد هر زمانبند ممکن است صف محلی برای مدیریت منابع تحت پوشش خود داشته باشد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۲۴
زمانبند۳
زمانبند۱
Jobs
Jobs
Jobs