در این تحقیق ما بدنبال تعریف بزه دیدگی اطفال و علل بزه دیدگی اطفال و بررسی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هستیم.
1-2- بیان مسئله
از آنجائیکه کودکان واطفال از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و دارای ویژگی و خصایص خاص خود می باشند گاهی اوقات این گروه سنی از روی کنجکاوی یا لج بازی و به تعبیر جرم شناسان در یک وسوسه آنی مرتکب بزه میگردند.
مورد بزه قرار گرفتن این افراد باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و جبران ناپذیری می گردد که گاها میتواند منجر به نابودی خانواده ها و جامعه گردد.
از مهمترین اقداماتی که میتوان از بوجود آمدن چنین مشکلاتی در جامعه پیشگیری نمود شناخت زوایای مختلف روحی و روانی اطفال و نحوه برخورد با آنها می باشد.
یکی از برخوردها را میتوان برخورد قانونی با اطفال دانست.البته باید دیدگاه و نظرات قانونگذار نیز در این راستا مورد توجه قرار گیرد.بهترین روش برخورد را میتوان برخوردی پیشگیرانه و اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه دانست.
هر چند گرفتار شدن اطفال و بزهکار شدن آنها در نهایت کار آنها را به کانون اصلاح و تربیت می کشاند لیکن در آنجا نیز مشکلات خاص خود را د ارد بعنوان نمونه مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران برخی از مشکلات این کانون را اینگونه بیان داشته :
51%جمعیت کیفری کانون کمتر از 10 روز در کانون می مانند.
84% مددجویان در کانون مدت اقامت کمتر از دو ماه دارند.
حدود 39% مددجویان کانون با تامین قرار آزاد می شوند.
سطح تحصیلات 83% از پدران مددجویان کانون کمتر از سطح متوسطه است.
در خانواده حدود 22% مددجویان کانون سابقه اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است.
حدود 62% از مددجویان کانون در محله های جرم خیز زندگی میکنند.
از سویی دیگر مورد بزه قرار گرفتن نیز مشکل بزرگ دیگری است که کودکان با آن دست به گریبان می باشند و از این رو آنها را آسیب پذیر ترین قشر جامعه کرده است بزهی که شاید در بیشتر موارد آن طفل خود نقشی در بوجود آمدن آن ند اشته است.
با عنایت به اینکه کودکان و اطفال آینده سازان هر کشور می باشند و قشری آسیب پذیر و در معرض بزه هستند اتخاذ اقداماتی مناسب و سیاستی کار آمد در جهت حمایت از این افراد امری ضروری و اجتناتب ناپذیر می باشد.
بر همین اساس میتوان این موضوع را بعنوان دغدغه ای اساسی برای هر کشور دانست که مبنا و پایه ای برای انتخاب این موضوع برای تحقیق پیش رو گردید.
لذا با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح میگردد که :
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق