4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری:
محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری باید با تأسیسات و سایر اجزای پایانه ی بار پیوستگی داشته باشد تا باعث تأمین عملکرد مطلوب پایانه ی بار شود. این امر در صورتی تحقق می یابد که محوطه ی توقفگاه در مجاورت پایانه قرار گرفته باشد و کلیه هواپیماهای باری بتوانند از آن استفادده کنند و فواصل حمل و نقل و دسترسی از هواپیما به پایانه و بالعکس، حداقل باشد. ابعاد فضای بارگیری و باراندازی در محوطه ی توقفگاه یا ایپرون بار در شکل 4-8 نشان داده شده است. (صفارزاده،1387: 739)
شکل 4-8 : ابعاد فضای بارگیری و باراندازی در محوطه توقفگاه هواپیما در پایانه بار (صفارزاده،1387، ص739)
4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه:
علاوه بر بخشهای مشترک بین سیستم خدمات رسانی ورودی و خروجی در پایانه همچون محوطه ی نگهداری بارهای ویژه، محوطه ی توقفگاه هواپیما، بازرسی ایمنی و امنیتی و فضاهای اداری و مالی، اجزای پردازش بار ورودی پایانه شامل محوطه های نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی، بارریزی، انبار کالای فله، انبار باردانهای ورودی، انبار صندوقه های خالی، گمرک ورودی، تحویل بار و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه است. (صفارزاده،1387: 739 )
4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی:
پس از تخلیه بار هواپیما، بار به وسیله گاریها یا صندوقه هایی به محوطه پایانه حمل می شود. بنابراین باید فضای کافی برای گاریها و صندوقه های ورودی در پایانه پیش بینی شود. (صفارزاده،1387: 739 )
4-8-2 محوطه بارریزی:
بارریزی به فرآیند پیاده کردن محموله ها از گاریها و صندوقه ها و قراردادن آنها در محوطه انبار تا هنگام تحویل آنها اطلاق می شود. محوطه بارریزی نیز مانند محوطه باربندی نیازمند فضای کافی برای گاریها و صندوقه هاست. (صفارزاده،1387: 741 )
4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی:
معمولاً پس از عملیات بارریزی از گاریها و صندوقه ها، محموله های فله بر روی تخته یا در داخل محفظه هایی چیده می شود. برای انبار کردن محفظه ها می توان از سیستم قفسه بندی استفاده کرد. (صفارزاده،1387: 741 )
4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل:
شرکتهای حمل و نقل باید همانند باردانهای خروجی، برای باردانهای از قبل باربندی شده نیز فضای انبار کافی و هنگام بارگیری به وسایل حمل و نقل مربوطه را فراهم کنند. (صفارزاده،1387: 741 )
4-8-5 انبار صندوقه های خالی:
شرکتهای هواپیمایی از هواپیماهای مختلفی استفاده می کنند و هر هواپیما می تواند صندوقه های ویژه ای را حمل کند. ترکیب صندوقه های دریافتی در یک روز خاص ممکن است با ترکیب صندوقه های لازم برای عملیات خروجی هماهنگ نباشد. برای جلوگیری از بروزعدم تعادل میان عرضه و تقاضای صندوقه ها، ضروری است که انبار نگهداری انواع صندوقه ها در تسهیلات پایانه بار پیش بینی شود. (صفارزاده،1387: 741 )
4-8-6 محوطه گمرک ورودی:
کالاهای ورودی می تواند توسط هواپیماهای تمام باری یا مسافری به فرودگاه وارد شود. کالاها هنگام ورود و قبل از اینکه جداسازی و پذیرش شود، از یک محوطه بازرسی اولیه می گذرد. بعد از مرحله جداسازی، آنهایی که احتیاج به بازرسی گمرکی دارد، به انبار کالاهای ورودی حمل می شود و بعد از بازرسی گمرکی به محوطه کالاهای ترخیص یافته، حمل و می تواند از این انبار به محوطه تحویل کالاهای ورودی منتقل شود. (صفارزاده،1387: 742 )
4-8-7 محوطه تحویل بار:
تحویل بار به فرآیند دریافت بارهای ورودی فله یا باربندی شده در داخل باردان شرکتهای حمل و نقل از انبار و بارگیری آنها در داخل وسیله نقلیه صاحبان کالا اطلاق می شود. معمولاً از بالابرهای چنگالی، همانند فرآیند پذیرش بار، برای انتقال محموله ها از انبار به وسایل نقلیه استفاده می شود. (صفارزاده،1387: 742 )
ن دود نیز در
بررسی نمونه های موردی:
5-1 نمونه های داخلی:
5-1-1 فرودگاه امام خمینی: