ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستمهایی که موفقیت عملیات سازمان را موجب میشوند.
فاینانشیال تایمز (1997)
در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران خود و در تعریف گسترده آن رابطه شرکت با جامعه.
شلیفر و ویشنی (1997)
در مورد راههایی بحث مینماید که به تأمینکنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان میدهد که به بازده سرمایهگذاری خود دست خواهند یافت.
گیلان و استارکس (1998)
مجموعهای قوانین و مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت کمک میکنند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (1999)
مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفهای ذی‌ربط در یک شرکت.
متیوسن (2002)
بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوههای انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت‌ها با به به‌کارگیری مکانیزمهای انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (2004)
راهبری شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود
اشباق و همکاران (2004)
طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مدیران و بهبود بخشیدن به جریان اطلاعرسانی، ریسک نمایندگی را کاهش میدهد.
ماثر (2005)
مفهومی است که در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت و مسئولیتپذیری شرکت بحث مینماید.
2-4- اهمیت نظام حاکمیت شرکتی و ضرورت برقراری آن
جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در نقش بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است. به‌تدریج که کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، آگاهی درباره اهمیت بنگاه‌های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکا روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است (مکرمی،1385).
نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه از طریق انتشار سهام را دارند به‌صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ابعاد شش‌گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در بین قوانین کشورهای مختلف، ارائه داده است که مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. ابعاد اصلی قابل بررسی برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی، عبارتنداز:
الف) حصول اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش
نظام حاکمیت شرکتی باید مروج شفافیت و کارایی بازار باشد، با قوانین و مقررات سازگار بوده و تقسیم مسئولیت‌ها بین اختیارات قانونی، اجرایی و نظارتی را به‌خوبی ارائه نماید.
ب) حقوق سهامداران و وظایف اصلی حاکمیت