بازده مورد انتظار سهامدار، هزینه حقوق صاحبان سهام

الف- هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام (IMPLIED-CoC):
هزینه حقوق صاحبان سهام عادی به‌عنوان متغیـر وابسته این تحقیق اسـت. مـدل مـورد اسـتفاده بـرای محاسبه هزینه حقوق صـاحبان سـهام عـادی در ایـن تحقیق مدل رشد گوردون است. در ایـن مـدل هزینـه حقـوق صاحبان سهام عادی با استفاده از رابطـه زیر محاسـبه میشود:
(3-20)
که در این رابطــه:
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی (هزینه سرمایه سهام عادی)
: سود نقدی پرداختی هر سهم در پایان سال مالی
: قیمت هر سهم در ابتدای سال مالی (مهرانی و همکاران،1392)
G : نرخ رشد که معادل میانگین هندسی نرخ رشد فروش است
عامل دوم تعیین‌کننده هزینه حقوق صاحبان سهام در مدل گوردون، نرخ رشد است. هنگام استفاده از این مدل، یا فرض اینکه سود سهام با نرخ ثابت رشد می‌کند، برای محاسبه نرخ رشد معمولاً از نرخ رشد سود سهام استفاده می‌شود؛ اما ازآنجاکه شرکت‌های ایرانی از سیاست تقسیم سود معین و ثابتی پیروی نمی‌کنند، به همین دلیل نرخ رشد سود تقسیمی برای استفاده در مدل گوردون چندان قابل‌اتکا نیست. در کل، نرخ رشد فروش در مقایسه با نرخ رشد سود پایدارتر و قابل پیش‌بینی تر است که ناشی از تأثیرپذیری اندک آن از رویه‌های حسابداری در مقایسه با سود می‌باشد. شواهد نشان می‌دهد که رشد تاریخی فروش بسیار مفیدتر از رشد تاریخی سود برای استفاده در پیش‌بینی‌هاست (داموداران، 2002). بر همین اساس، در این تحقیق برای اندازه‌گیری نرخ رشد، از نرخ رشد فروش استفاده‌شده است. برای این منظور، نرخ رشد با استفاده از میانگین هندسی فروش، طی سال‌های زمانی انجام تحقیق محاسبه خواهد شد (ثقفی و بولو، 1388).
(3-21)
به‌طوری که:
g: نرخ رشد
: مبلغ فروش در سال 1392
: مبلغ فروش در سال 1387 (ثقفی و بولو،1388)
ب- میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC):
به محاسبه هزینه سرمایه بانک بر اساس وزن هر یک از اقلام تشکیلدهنده آن (حقوق صاحبان سهام و بدهیها) در ترازنامه گویند. هزینه انواع سرمایه ازجمله سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و بدهیهای بلندمدت در محاسبات هزینه سرمایه لحاظ خواهد شد و همان‌طور که اشاره شد درجه تأثیرگذاری هر یک از آن‌ها به مقدار وزن آن‌ها به جمع کل سرمایه است. در محاسبات ارزیابی دارایی نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه معمولاً به‌عنوان نرخ تنزیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. میانگین موزون هزینه سرمایه مساوی است با وزن هر یک از اقلام سرمایه ضربدر نرخ هزینه آن:
(3-22)
Re: نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام (Return of Equity)
Rd: نرخ هزینه بدهی (Cost of Debt)
E: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  (Market value of the firm’s equity)
D: ارزش بازار بدهی شرکت  (Market value of firm’s debt)
Tc: نرخ مالیات شرکت (22.5%)
V = E + D
به‌طور خلاصه میانگین هزینه موزون سرمایه معادل مبلغی است که شرکت باید برای تأمین مالی خود از منابع مختلف (یا آورده نقدی صاحبان شرکت و یا تسهیلات دریافتی) پرداخت نماید. شایان‌ذکر است که میانگین موزون هزینه سرمایه حداقل نرخ سود مورد انتظار شرکت نیز می‌باشد چراکه سود حاصله کمتر از آن پاسخگوی هزینه منابع نهاد نخواهد بود و شرکت متعاقباً متضرر خواهد بود.