بازده مورد انتظار سهامدار، هزینه حقوق صاحبان سهام

ج- هزینه‌ی بدهی (CoDEBT):
در پژوهش مورد بررسی از نسبت هزینه بدهی، به‌عنوان متغیر وابسته استفاده‌شده است. بر ای محاسبه آن، میتوان از تقسیم جمع هزینههای تـأمین مـالی سـالیانه (هزینـه بهره) به متوسط مجموع بدهیها (بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت) استفاده کرد.
3-7-2- متغیرهای مستقل و کنترلی
الف- شاخص حاکمیت شرکتی (GOV-SCORE): شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به‌وسیله‌ی آن میزان رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی به‌وسیله‌ی شرکتها نشان داده میشود. در کشورهای مختلف سازمان‌های مختلفی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. بنابراین، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه شده است. این شاخص از چک‌لیست محاسبهی شاخص حاکمیت شرکتی براساس استانداردهای ISS و تحقیق گری و گونزالز (2008) در قالب 8 طبقه 21 سؤال بر مبنای مطالعه ملکیان و دریایی (1390) استخراج‌شده است. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه می‌کند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از صفر تا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند. (بدلیل نبود سازمانی مانند خدمات سهامداران نهادی(ISS)، که اطلاعات مربوط به نرخ حاکمیت شرکتی را در اختیار ما قرار دهد، به محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی در شرکت‌های نمونه پرداختیم. برای این منظور از چک لیست استاندارد تهیه شده توسط سازمان خدمات سهامداران نهادی، که بر اساس دسترسی به اطلاعات، در مورد شرکت‌های ایرانی تعدیل شده است، استفاده کردیم. نحوهی کار، تطبیق استانداردهای حاکمیت شرکتی با گزارش‌های مالی و یادداشت‌های همراه و گزارش‌های مدیریت بوده است).
ب- اندازه شرکت (Size):
اندازه شرکت به‌عنوان جایگزین محیط اطلاعاتی شرکت در نظر گرفته‌شده است. هرچه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد، شرکت از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. شرکت‌های بزرگ به دلیل تنوع ‌بخشی بیشتر، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف، امکان استفاده از منابع مالی متنوع و افشای منظم اطلاعات، ریسک کمتری دارند. (ثقفی و بولو، 1388) و در نتیجه، بازده مورد انتظار سهامداران و هزینه سرمایه آن‌ها کمتر است، انتظار داریم اندازه شرکت نیز روی هزینه سرمایه تأثیر منفی داشته باشد. برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه سرمایه از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌ها استفاده‌شده است
ج- اهرم مالی (LEV): این نسبت، رابطه منابع مالی مورداستفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می‌کند و درواقع نحوه ترکیب آن‌ها را بررسی می‌نماید. این نسبت به‌صورت کل بدهی به‌کل دارایی محاسبه می‌شود.
د- نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره (INTCOV): ضریب یا کسری است که صورت آن عواید حاصل از سرمایه‌گذاری (قبل از کسر بهره و مالیات) یک دوره و مخرج آن بهره پرداختی در دوره مزبور است. این ضریب نشان می‌دهد که یک واحد تجارتی تا چه حدودی قادر به تأمین هزینه وام‌های دریافتی آن از محل عواید جاری است. در واقع نسبتی است، برای تعیین اینکه شرکت می‌تواند بهره بدهی‌های پرداخت نشده‌اش را، پرداخت کند، استفاده می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات یا درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک، در یک دوره زمانی، به هزینه بهره شرکت در همان تاریخ بدست می‌آید.
(3-23)
نسبت پوشش هزینه بهره = سود قبل از کسر بهره و مالیات / هزینه بهره
هر چه مقدار پوشش هزینه بهره کمتر باشد؛ شرکت بیشتر زیر بار مسئولیت هزینه بهره می‌رود. هنگامی که نرخ پوشش بهره کمتر از 1.5 باشد؛ توانایی شرکت در مقابله با هزینه بهره زیر سؤال می‌رود. نرخ پوشش بهره زیر یک نشان می‌دهد، شرکت نتوانسته است درآمد مناسبی را در جهت جبران هزینه بهره کسب کند.
بنابراین در این پژوهش به‌منظور آزمون فرضیه اول (بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنیداری وجود دارد.) از مدل شماره (1) که به شرح زیر تصریح شده است استفاده می‌کنیم (تران،2014).
و برای آزمون فرضیه دوم پژوهش یعنی این فرض که “بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی رابطه معنی‌داری وجود دارد. ” از مدل شماره (2) که به شرح زیر تصریح‌شده است استفاده‌شده است.
و برای آزمون فرضیه سوم پژوهش از مدل شماره (3) که به شرح زیر تصریح‌شده است استفاده گردیده است. این فرض عبارت است از: “بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد.”
شایان‌ذکر است که دادههای تابلویی رفتار واحدهای اقتصادی متعدد را از لحاظ کمی و کیفی طی زمان مورد توجه قرار می‌دهند و ارزیابی بسیار دقیقی از کارایی بنگاه‌های مورد مطالعه ارائه می‌کنند، علاوه بر این نتایج به دست آمده با استفاده از داده‌های تابلویی وزن کمتری به مشاهدات غیرعادی میدهد. نتایج حاصل از تخمین این توابع نیز به‌طور مبسوط در فصل بعدی مورد بررسی قرارگرفته است.
3-8- خلاصه فصل
در این فصل از رساله ابتدا به بیان متدلوژی اقتصادسنجی پژوهش پرداخته و پس از معرفی روش پانل دیتا در اقتصادسنجی، مبانی نظری و روش کار آزمونهای مورد نیاز توضیح داده شده است. سپس براساس مبانی نظری مطرح شده در فصل دوم از این رساله پیرامون عوامل مؤثر بر شاخصهای توضیحدهنده هزینه سرمایه، مدل پژوهش و متغیرهای مورد استفاده در آن توضیح داده شد. در ادامه روند این پژوهش بر اساس روش‌های انتخاب شده برای تجزیه‌وتحلیل داده، در فصل بعد به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل دادهها
4-1- مقدمه
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع‌آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها,… سازگاری دارد، داده‌های جمع‌آوری‌شده را دسته‌بندی و تجزیه‌وتحلیل نماید و درنهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه‌حلی و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته‌ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه‌ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده‌های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرآیند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرآیندی چندمرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی… و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید (خاکی، ۱۳۸۷).
در این فصل داده‌های جمع‌آوری‌شده مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تکنیک‌های آماری و اقتصادسنجی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و فرضیات نیز با استفاده از نرم‌افزار 6 Eveiws مورد آزمون قرار می‌گیرند.
4-2-آمار توصیفی
جدول (4-1) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای این مدل را نشان می‌دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به‌صورت مجزا میباشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص‌های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر 550 مشاهده است.

                                                    .