بازده مورد انتظار سهامدار، هزینه حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
در این رابطه برای محاسبه بتا، از نسبت کوواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار نسبت به واریانس آن‌ها استفاده میکنند. یعنی برای پرتفوی بازار، بتا برابر با یک است. از آنجا که کوواریانس هر نوع توزیع با پراکندگی اقلام نسبت به خودش برابر یک میباشد، هر دسته از اوراق بهادار با ریسکی (که مقدار آن را به وسیله کوواریانس محاسبه میشود) بزرگتر از ریسک پرتفوی بازار باید دارای بتایی بزرگتر از یک باشد، برعکس هر دسته از اوراق بهادار با ریسکی کمتر از ریسک پرتفوی بازار دارای بتایی کمتر از یک خواهد بود (جهانخانی و پارسائیان،1376).
2-29-5- مدل ارزیابی حسابداری
این مدل توسط ادوارد، بل و السون شروع و بسط یافته و به مدلEBO مشهور است. در این مدل قیمت بازار سهم با استفاده از رابطهی (2-9) به دست میآید:
(2-10)
قیمت بازار سهم شرکت
نرخ هزینه سرمایه شرکت
سود تقسیمی مورد انتظار
از آنجا که تمام سودها و زیانها از طریق سودهای پیشبینی شده بر ارزش دفتری سهام تأثیر میگذارند، مدل به شکل زیر بازنویسی شد:

(2-11)
قیمت بازار هر سهم در حال حاضر
ارزش دفتری هر سهم در حال حاضر
نرخ هزینه سرمایه شرکت
سود هر سهم در آینده
ارزش دفتری هر سهم در آینده
قیمت بازار پیشبینی شده بر قیمت دفتری آن در زمان T، به صورت (PT -bT)Et نوشته میشود. بر اساس این مدل قیمت بازار هر سهم برابر با ارزش دفتری هر سهم () به‌اضافه ارزش فعلی سودهای اضافی (غیرعادی) آتی به‌اضافه ارزش فعلی مازاد قیمت بازار مورد انتظار بر قیمت دفتری آن است. ارزش فعلی با نرخی برابر با هزینه سرمایه شرکت محاسبه میشود (عباسی،1382).
2-29-6- مدل رشد سود تقسیمی
در مدل گوردون فرض میشود که سود شرکت به واسطه سرمایهگذاریهای جدید در آینده رشد میکند. این نرخ رشد در دورههای قابل پیشبینی متغیر و برای دورههای بعد از دورههای پیشبینی شده یک عدد ثابت و نزدیک به نرخ رشد اقتصاد است (قالیباف اصل و همکاران،1386)
مفروضهها این مدل به شرح زیر است:
1- چون سود تقسیمی تنها پرداخت نقدی است که سهامداران مستقیماً از شرکت دریافت میکنند، در نتیجه سود تقسیمی مبنای ارزشیابی سهام عادی است. بنابراین سرمایهگذاران و تحلیلگران باید به دنبال بررسی وضعیت آتی شرکت و تخمین سود تقسیمی آتی آن باشند.
2- سود سهام سالانه پرداخت میشود.
3- سود تقسیمی با نرخ ثابتی رشد میکند
4- نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است. بر اساس این مفروضهها، مدل هزینه حقوق صاحبان سهام طبق رابطه زیر به دست میآید (وکیلی فرد،1383):

                                                    .