۰

 

 

۰

 

 

۰

 

 

۲

 

 

۰

 

 

حال تاریخ وقوع سیلها را با بارشهای بالای ۱۰۰ میلی متر روزانه را فیلتر نموده تا در طی دو دوره ۱۰ ساله آن را مورد مطالعه قراردهیم این امر در جدول ۴-۹ قابل نمایش می باشد. تعداد وقوع سیل با شرط بارش بالای ۱۰۰ در دو دهه سال آمار باهم برابر می باشد.
جدول شماره ۴-۱۰٫وقوع سیل به همراه بارشهای بالای ۱۰۰ میلی متر روزانه برای ایستگاه انزلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف تاریخ میلادی تاریخ شمسی میزان بارش
۱۰ سال اول ۱ ۸/۱۰/۹۸ ۱۶/۷/۱۳۷۷ ۴/۱۵۳
۲ ۱/۱۰/۲۰۰۱ ۹/۷/۱۳۸۰ ۴/۱۸۶
۱۰سال دوم ۳ ۳/۱۱/۲۰۰۴ ۱۳/۸/۱۳۸۳ ۶/۱۴۹
۴ ۲۶/۱۰/۲۰۱۱ ۴/۸/۱۳۹۰ ۸/۱۹۵

 

اکنون الگوی سینوپتیک بارش های جدول ۴-۱۰ را بصورت زیر بررسی نموده تا بتوان از آن نتیجه گیری نمود.

شکل شماره ۴-۳۷ نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ ۷ /۱۰/۹۸روز قبل از بارش
همینطور که مشاهده می شود پر فشار در طی یک روز در جهت حرکت بادهای شمالی به سمت جنوب حرکت کرده است . بطوریکه کل منطقه اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشور ایران را در بر گفته است. اثرات این پر فشار در شمال کشور و بر روی دریای خزر با فشار ۱۰۱۵ هکتو پاسکال مشهود است . نزدیک بودن خطوط هم فشار نشان میدهد که سرعت حرکت هوا در این منطقه نسبت به اطراف بیشتر است. با حرکت این پر فشار در شمال دریای خزر به سمت ایران، که عاملی است که با حرکت ساعتگرد خود رطوبت دریای خزر ا به هرطرف منتشر کند.

شکل شماره ۴-۳۸ نقشه سینوپتیک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۷ /۱۰/۹۸روز قبل از بارش
در سطح ۵۰۰ هکتو پاسکالی موج عمیقی در روسیه، اسکاندیناوی، شمال اروپا و شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته که جلو این ناوه قرار گرفته و با محور شمال غربی – جنوب شرقی گسترش یافته که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین که با حرکت ساعتگرد خود رطوبت دریای خزر ا به هرطرف منتشر کند.

شکل شماره ۴-۳۹ نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ ۸ /۱۰/۹۸روز بارش
در سطح زمین: همانطور که در شکل مشخص است پر فشار نسبتا قوی و بزرگی سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن ۱۰۳۵ هکتو پاسکال و در مرکز اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت جنوب شرقی اتحاد جماهیر شوروی وارد ایران شده. این پر فشار با زبانه ۱۰۲۲٫۵ هکتو پاسکال از شمال غرب وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره ۴-۴۰ نقشه سینوپتیک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۸ /۱۰/۹۸روز بارش
در سطح ۵۰۰ هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور غربی – شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره ۴-۴۱ نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ ۹ /۱۰/۹۸روز بعداز بارش
در سطح زمین: همانطور که در شکل مشخص است پر فشار نسبتا قوی و بزرگی سرتاسر دریای خزر، اتحاد جماهیر شورویو دریای سیاه را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن ۱۰۳۵ هکتو پاسکال و شمال دریای خزر قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت غرب به شرق گسترده شده است. این پر فشار با زبانه ۱۰۳۵هکتو پاسکال از شمال دریای خزر وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

شکل شماره ۴-۴۲ نقشه سینوپتیک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۹ /۱۰/۹۸روز بعداز بارش
در سطح ۵۰۰ هکتو پاسکالی موج عمیقی در شمال اروپا ، اسکاندیناوی و شمال مدیترانه و منطقه خاور میانه قرار دارد. در شمال غربی ایران ناوه ای عمیق شکل گرفته با محور شمال غربی – جنوب شرقی که هر چه از عرض های جغرافیایی بالا تر به طرف عرض های پایین ارتفاع آن افزایش میابد . این افزایش ارتفاع در عرض های پایین تر ، در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه مشهود است که باعث ایجاد امکان صعود هوا میگردد. با توجه به توضیحات سطح زمین این شرایط به خوبی در منطقه مورد مطالعه فراهم است که می تواند بارش قابل توجهی ایجاد کند.

شکل شماره ۴-۴۳ نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ ۳۰/۹/۲۰۰۱ روز قبل از بارش
همانطور که در شکل مشخص است پر فشار بزرگی سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی و دریای سیاه را در بر گرفته است . فشار مرکزی آن ۱۰۲۰ هکتو پاسکال و در جنوب غربی اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. زبانه های این پر فشار از سمت شمال به جنوب گسترده شده است. این پر فشار با زبانه ۱۰۱۵ هکتو پاسکال از شمال غربی وارد کشور شده است. گرادیان فشار در سطح زمین نشان ی دهد که باد با سرعت قابل توجهی در بعضی مناطق از جمله شمال غرب ایران جریان دارد. شرایط پر فشار در سطح زمین معمولا با پایداری هوا همراه است مگر عاملی در سطح بالا و یا محلی سبب نا پایدار شدن آن گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *