۳-۸-۱-۴ رنگ سنجی بافت شکمبه ۱۰۹
۳-۸-۲-۴ رنگ سنجی بافت راسته و فیله کمری ۱۱۰
فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
۱-۵ نتیجهگیری ۱۱۳
۲-۵ پیشنهادات ۱۱۵
فصل ششم: منابع
منابع ۱۱۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ میزان ترکیبات فنولیک در پوست سه رقم انار ایرانی ۱۰
جدول۲-۲ قابلیت هضم ماده خشک برگ درختان با مقادیر مختلف تانن ۱۷
جدول ۳-۲ قابلیت هضم ماده خشک یونجه در حضور انواع و مقادیر مختلف تانن ۱۷
جدول ۱-۳ اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره‏های آزمایشی در تکنیک تولید گاز ۴۴
جدول ۲-۳ اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره برهها ۵۲
جدول ۱-۴ مقدار ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی ۶۵
جدول ۲-۴ فراسنجههای تولید گاز برای اثرات اصلی جیرههای حاوی سطوح مختلف پوسته انار ۶۸
جدول۳-۴ اثر سطوح مختلف تانن بر روند تولید گاز ۶۹
جدول ۴-۴ فراسنجههای تولید گازبرای اثرات اصلی جیرههای حاوی سطوح مختلف متیونین ۷۳
جدول ۵-۴ اثر سطوح مختلف متیونین بر روند تولید گاز جیره حاوی ۸۰ درصد مواد متراکم ۷۴
جدول ۶-۴ فراسنجههای تولید گاز در جیرههای آزمایشی حاوی سطوح مختلف تانن و متیونین ۷۸
جدول۷-۴ اثر سطوح مختلف تانن و متیونین بر روند تولید گاز جیره حاوی ۸۰ درصد مواد متراکم ۷۹
جدول۸-۴ میانگین وزن اولیه، وزن هفتگی و وزن نهایی بره‌های آزمایشی (کیلوگرم) ۸۳
جدول ۹-۴ میانگین افزایش وزن هفتگی برههای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (کیلوگرم( ۸۵
جدول ۱۰-۴ میانگین ماده خشک مصرفی برههای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی ۸۸
جدول ۱۱-۴ ضریب تبدیل غذایی کل برههای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی ۹۰
جدول ۱۱۲-۴ روند قابلیت هضم ظاهری روز ۲۰ آزمایش (درصد) ۹۱
جدول ۱۳-۴ روند قابلیت هضم ظاهری روز ۴۰ آزمایش(درصد) ۹۲
جدول ۱۴-۴ روند قابلیت هضم ظاهری روز ۶۰ آزمایش(درصد) ۹۲
جدول ۱۵-۴ روند قابلیت هضم ظاهری روز ۷۵ آزمایش(درصد( ۹۳
جدول ۱۶-۴ روند قابلیت هضم ظاهری کل دوره آزمایش(درصد( ۹۴
جدول ۱۷-۴ بررسی روند تغییرات pH شکمبه در برههای تحت آزمایش ۹۸
جدول ۱۸-۴ بررسی روند تغییرات نیتروژن آمونیاکی شکمبه در برههای تحت آزمایش ۱۰۱
جدول ۱۹-۴ بررسی روند غلظت فراسنجههای خونی در روز ۴۰ آزمایش ۱۰۵
جدول۲۰-۴ غلظت فراسنجههای خونی روز ۷۵ آزمایش ۱۰۵
جدول۲۱-۴ میانگین وزن و انداره قطعات لاشه ۱۰۸
جدول ۲۲-۴ میانگین شاخصهای رنگ سنجی بافت ۱۰۹
جدول ۲۳-۴ میانگین شاخصهای رنگ سنجی بافت فیله کمر ۱۱۱

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل۲-۱ معرفی ساختار تاننهای انار ۱۰
شکل ۲-۲ انواع ساختار متیونین ۳۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.