۰۶/۱۰

۴۸/۱

b*

۵۲/۳

۷۴/۲

۹۵/۲

۵۲/۸

۷۲/۲

۲۵/۲

c*

۶۷/۶۳۶

۶۴۸

۳۳/۶۵۴

۶۸/۶۵۲

۶۸/۶۵۷

۴۶/۴

h*

۴۹/۶۴

۳۱/۶۴

۳۵/۶۵

۹۵/۵۰

۴۲/۶۷

۷۵/۳

تیمار یک (شاهد)، تیمار ۲ ( جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن)، تیمار ۳ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۳۰ میلیگرم PEG)، تیمار ۴ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین) و تیمار ۵ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۴/۰ درصد متیونین); L* (روشنایی); a* (قرمزی); b* ; )زردی) h (ارتفاع تابش نور); c (زاویه تابش نور)
SEM خطای استاندارد میانگین‏ها; در هرردیف اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰>p).
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
۱-۵ نتیجهگیری
تاننهای متراکم بر اساس نوع گیاه و مقدارشان تاثیر متفاوتی بر روی پارامترهای شکمبه دارند. در مورد تاثیر تاننها بر پارامترهای تولید گاز میتوان اینگونه جمعبندی نمود که تاننها باعث افزایش مقدار گاز تولیدی در ۲۴ ساعت، قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و مقدار فراسنجه تولید گاز از بخش قابل تخمیر شدند ولی تاثیر آنها بر نرخ تولید گاز معنیدار نبود. همچنین تاننها سبب کاهش تجزیهپذیری، عامل بخشبندی و سنتز پروتئین میکربی شدند. افزایش تولید گاز در نتیجه استفاده از پوسته انار در جیره میتواند نتیجهای از تفاوت الگوی تخمیر در این جیرهها در نتیجه تغییر در اجزای فیبری جیره و یا حذف میکروارگانیسمهایی مانند پروتوزواها باشد که با بلع کربوهیدراتهای سهلالتخمیر، تخمیر و تولید گاز را محدود میکنند. کاهش در سنتز پروتئین میکربی ممکن است به دلیل کاهش جمعیت باکتریهای سلولایتیک شکمبه باشد. افزایش در قابلیت هضم ماده آلی را میتوان به تعادل گوگرد در شکمبه نسبت داد چرا که افزودن اسیدهای آمینه گوگرددار بخصوص متیونین نقش مهمی در سم زدایی اسید تانیک جیره دارند این فرضیه در تک معدهیها به اثبات رسیده است اما در نشخوارکنندگان نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. در مورد تاثیر تاننها بر فاکتورهای عملکردی دام میتوان اینگونه نوشت که بر مصرف ماده خشک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی و اثرات معنیداری نداشته است. در مورد فراسنجههای خونی میتوان اینگونه جمعبندی نمود اثرات تانن و متیونین بر اوره خون برههای تغذیه شده با جیرههای حاوی تانن معنیدار نبوده اما سبب افزایش غلظت گلوکز خون برهها بخصوص در تیمارهای حاوی تانن و مکمل متیونین شده است. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، NDF ، ADF،pH شکمبه و نیتروژن آمونیاکی کاهش یافته است. دلیل کاهش قابلیت هضم فیبر میتواند در اثر تداخل تاننها با آنزیمهای سلولاز و باکتریهای شکمبه باشد. علت کاهش قابلیت هضم پروتئین میتواند به علت تشکیل کمپلکس تانن با پروتئینهای باند شده به دیواره سلولی و لیگنین بعد از هضم خوراک باشد این عوامل باعث می‌شود تا در مواقعی مقدار نیتروژن نامحلول در شوینده خنثی دفعی در مدفوع بیشتر از مقدار مصرفی تخمین زده شود که با یافتههای ما مطابقت دارد. راندمان لاشه، وزن پر دستگاه گوارش در حضور تانن و متیونین کاهش معنیداری یافتند، همچنین وزن چربی که به عنوان یک شاخص ارزشمند دیگری برای بررسی عملکرد محسوب میشود کاهش یافت.میانگین شاخص رنگ سنجی برای بافت شکمبه دارای اثرات معنیداری برای سامانههای L*، a*، b*، c* وh* نسبت به تیمار شاهد از خود نشان داد. اما میانگین شاخص رنگ سنجی برای بافت راسته و فیله کمری از نظر شاخص L* دارای اثرات معنیدار، ولی نتوانست شاخصههای a*، b*، c* وh* را تحت تاثیر قرار دهد.
۲-۵ پیشنهادات
استفاده از متیونین محافظت شده شکمبه ای در شرایط تغذیه حیوان با سطوح مختلف تانن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir