ماده مغذی خورده شده
۹-۳ کشتار و تجزیه لاشه برهها
بعد از اتمام دوره آزمایش با رعایت حداقل ۱۴-۱۶ ساعت گرسنگی، تعداد ۳ راس بره از هر تیمار که دارای نزدیکترین وزن به میانگین گروه خود بودند برای بررسی خصوصیات لاشه انتخاب و ذبح گردیدند. سپس وزن کشی و اندازهگیری مطابق ورقه های رکوردگیری زیر انجام شد و همچنین بافت شکمبه و راسته آنها توسط دستگاه رنگ سنج اندازهگیری گردید (شکل۱-۳).
شماره تیمار:
شماره گوش دام:
وزن زنده دام:
وزن دام پس از کشتار:
وزن پوست:
وزن سر:
وزن چهار قلم:
وزن جگر:
وزن جگر سفید
وزن قلب:
وزن کلیه ها:
وزن خالی دستگاه گوارش:
وزن پر دستگاه گوارش:
وزن ران:
وزن سر دست:
وزن دنبه:
وزن گردن:
وزن راسته و فیلیه کمری:
وزن قفسه سینه
وزن چربی احشایی
۱۰-۳ رنگ سنجی گوشت
پس از کشتار حیوانات جهت اندازهگیری میزان رنگ گوشت بر اساس سامانهL* (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی)، عضله راسته بین دندههای ۶ و ۱۰ و همچنین بافت شکمبه تشریح گردید. بررسی کیفیت رنگ با استفاده از دستگاه رنگسنج Konica Minolta)مدلCR 400 ساخت کشور ژاپن) با ۳ بار اندازهگیری برای هر نمونه انجام شد. متوسط این مقادیر جهت آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. قبل از اندازهگیری شاخصهای رنگ، کالیبراسیون دستگاه با استفاده از یک صفحه سفیدکالیبراسیون که توسط کمیسیون بین المللیÉclairagel(CIE) شاخصهای رنگ L (روشنایی)، a (قرمزی) و b (زردی) روی آن تعریف شده بود انجام گرفت. اشباع شدگی رنگ و زاویه هیو به ترتیب از طریق فرمولهای (a*2 + b*2)1/2 و Arctag () محاسبه گردید.
۱۱-۳ طرح آماری و تحلیل داده‌ها
نتایج حاصل از آزمایش تولید گاز در قالب طرح فاکتوریل ۷ ×۴ با استفاده از رویه GLM نرم افزارآماری ۲/۹ SAS 2009 انجام گرفت. مقایسه میانگین‏ها با استفاده از روش دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. مدل آماری به صورت زیر می‌باشد:
Xijk = µ + Aj + Bk + ABjk + Ԑijk
اجزای این مدل عبارتند از:
Xijk= مقدار هر مشاهده
µ= میانگین جمعیت
Aj= اثر عامل اول
Bk = اثر عامل دوم
ABjk= اثر متقابل دو عامل
Ԑijk = اثر خطای آزمایشی
تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از آزمایش مزرعهای در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از رویه GLM نرم افزار آماری۲/۹ SAS (2009) صورت پذیرفت. مقایسه میانگین‏ها با استفاده از روش دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. مدل آماری به صورت زیر می‌باشد:
ijԐ
اجزای این مدل عبارتند از:
Yij = مقدار اندازه‌گیری شده هر مشاهده
= میانگین جامعه
Ti = اثر تیمار
Ԑij = خطای اندازه گیری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.