۲۳/۳۰

۲۵/۲۹

۲۵/۳۰

۱۳/۲۹

۴۵/۳۱

هفته نهم

۹۷/۰

۵۳/۳۲

۲۳/۳۱

۴۷/۳۲

۱۵/۳۱

۸۰/۳۳

هفته دهم

۸۶/۰

۱۳/۳۵

۷۳/۳۳

۸۷/۳۴

۲۵/۳۳

۲۵/۳۶

وزن نهایی

تیمار یک (شاهد)، تیمار ۲ ( جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن)، تیمار ۳ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۳۰ میلی گرم PEG)، تیمار ۴ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین) و تیمار ۵ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۴/۰ درصد متیونین); SEMخطای استاندارد میانگین‏ها; در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰>p).
با توجه به جدول ۹-۴ تیمار‌های آزمایشی اثر معنیداری بر افزایش وزن روزانه در هفته‌های ۳، ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۱داشتهاند. در هفته سوم حیوانات تغذیه شده با جیرههای شاهد و تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین بیشترین افزایش وزن روزانه (۱۲۸ گرم در روز) و تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن کمترین افزایش وزن (۱۰۸ گرم در روز) را به خود اختصاص داده‌اند. در هفته چهارم تیمار یک بیشترین افزایش وزن (۱۶۲ گرم در روز) را داشته و کمترین افزایش وزن (۱۲۰ گرم در روز) مربوط به تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن بوده است. در هفته ۶ تیمار شاهد بیشترین افزایش وزن روزانه (۱۷۸ گرم در روز) و تیمارهای دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین کمترین افزایش وزن با افزایش وزن روزانه (۱۵۰ گرم در روز) را داشته‌اند. در هفته هفتم تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و پلیاتیلنگلیکول با (۱۹۲ گرم در روز) و تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین با (۱۵۰ گرم در روز) بیشترین و کمترین افزایش وزن روزانه را داشته اند. در هفته هشتم تیمار شاهد با (۲۱۲ گرم در روز) و تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین با (۱۷۰ گرم در روز) بیشترین و کمترین افزایش وزن روزانه را داشتهاند. در هفته ۱۱ تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و ۴/۰ درصد متیونین با افزایش وزن روزانه (۲۶۰ گرم) بیشترین و تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن با افزایش وزن روزانه (۲۱۰ گرم) کمترین افزایش وزن را داشتهاند و در نهایت میانگین کل افزایش وزن هفتگی تیمارها به ترتیب شامل ۱۷۸، ۱۵۱، ۱۶۵، ۱۵۶ و ۱۶۸ گرم در روز بوده است که بالاترین افزایش وزن هفتگی را تیمار شاهد و کمترین را تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن به خود اختصاص داده است. میانگین افزایش وزن روزانه پنج تیمار غذایی در کل دوره به ترتیب ۲۶۲، ۲۲۲، ۲۴۲، ۲۲۸ و ۲۴۷ گرم در روز بوده است. این مقایر افزایش وزن نشان میدهد که برههای را که با جیره شاهد تغذیه شدهاند بالاترین افزایش وزن روزانه را داشتهاند. کمترین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار دوم یعنی برههای تغذیه شده با جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن بوده است. مطالعات نشان دادند که مقادیر مختلف تانن (۵/۵ ـ ۲/۲ درصد) تانن‌ها از هضم پروتئین در شکمبه جلوگیری می‌کنند و باعث افزایش جریان اسید آمینه‌های ضروری به روده کوچک شدهاند. با این حال در مقادیر زیاد تانن، راندمان جذب اسید آمینه‌های ضروری بطور معنی‌داری از ۷۸ درصد به ۶۳ درصد کاهش یافت، ولی تغییری در نیتروژن ابقاء شده و تولید حیوان تفاوتی مشاهده نشد (واگهرن، ۱۹۸۷). آرگیل و بالدوین (۱۹۸۹) گزارش کردند که رشد باکتریهای شکمبه با افزودن اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدها افزایش یافته است که این افزایش نرخ رشد به خاطر اسیدهای آمینه بوده است. همچنین جایگزینی آمونیاک با مخلوط اسیدهای آمینه توسط راسل[۱۴۳] و استروبل[۱۴۴]، ۱۹۹۳ در محیط آزمایشگاهی و روک[۱۴۵] و آمسترانگ[۱۴۶] (۱۹۸۹) در حیوان افزایش تولید پروتئین میکروبی را گزارش نمودند. که با نتایج تحقیق حاضر در انطباق است. با توجه به برسیهای به عمل آمده در رابطه با تاثیر افزودن متیونین آزاد مطالعهای در دسترس نیست. بررسی مطالعات این حوزه نشان می‌دهد که اگرچه پژوهش‌های متعددی در رابطه با بررسی اثرات استفاده از مواد خوراکی حاوی تانن در جیره نشخوارکنندگان صورت پذیرفته است. ولی در پژوهش حاضر مشخص شده که حتی با وجود برخی اثرات منفی گزارش شده در رابطه با تاثیر تانن بر استفاده از اسید آمینه متیونین، سبب بهبود میانگین افزایش وزن در تیمارهای دریافت کننده پوسته انار همراه با مکمل متیونین (تیمارهای ۴ و ۵) نسبت به تیمار حاوی پوسته انار شده است. همچنین افزودن پلی اتیلن گلیکول به تیمار ۳ نیز سبب افزایش میانگین وزن روزانه نسبت به تیمار دریافت کننده پوسته انار بدونه افزودنی شده است. افزودن پلیاتیلنگلیکول به جیره حاوی تانن سبب افزایش جذب مواد مغذی از جمله پروتئین و مواد معدنی شده و در نهایت سبب بهبود رشد و تولید در حیوان میشود (سیلانیکوف و همکاران، ۲۰۰۱). که در توافق با نتایج آزمایش حاضر میباشد.
جدول ۹-۴ میانگین افزایش وزن هفتگی برههای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (کیلوگرم)

SEM تیمار ۵ تیمار ۴ تیمار ۳ تیمار ۲ تیمار ۱