ارتباطات:
ارتباط در یک مفهوم عام عبارت است از : فراگرد انتقال پیام از سوى فرستنده براى گیرنده مشروط برآن ایجاد شود. ضمن اینکه ارتباط حداقل به سه عنصر « منبع ، پیام ومقصد » نیاز دارد.
در ارتباط نوین دو نوع ابداع صورت گرفته است : نخست، اختراعاتى که با حرکت افراد در مکان( در ارتباط رو در رو) تحول ایجاد مى‏کند و نوع دیگر، اختراعاتى است که افراد را در مکان جابجا نمى کند و یا این حرکت بسیار کم است مانند رادیو ، تلویزیون، روزنامه، تلفن، سینما و … که تلفن و ارتباطات مخابراتى نوعى از ارتباطات دو سویه محسوب مى‏گردند.
ما نیز درصددیم تا برخى از عناصر نوع دوم تکنولوژى هاى مخابراتى و اطلاعاتى (انفورماتیک ) را مورد مطالعه و شناسایى قرار دهیم. «پیام» که جزئى از عناصر ارتباط را شامل مى‏شود بصورت «نوشتار،موج ،نوسان جریان الکتریکى، پرچم و مفاهیم معنى دار » نمود مى‏یابد. بنابراین تکنولوژى مخابرات، ارتباطات راه دور و اطلاعات در قالب مفهوم پیام جاى مى‏گیرد و از سویى باید دانست که در هر ارتباطى بطور طبیعى نوعى« میل، کشش علاقه» ایجاد مى‏شود که با آن بتواند ارتباط را برقرار سازد. ۲ (نشریه طنین ارتباط،۱۳۸۵، ش۱۳،ص۱۵)
۱- (جزوه تخصصی مرکزتحقیقات مخابرات ایران،۱۳۸۸،ص۱۸)
۲- (نشریه طنین ارتباط،۱۳۸۵، ش۱۳،ص۱۵)
۱-۷- تعریف عملیاتی
اینترنت:
جهت دسترسی سریع به بزرگراه های اطلاعاتی به منظور برخورداری از تازه های اخبار و اخذ تصمیمات بعدی.
تلفن ثابت:
ارتباط دهنده کلامی باسیم ورادیویی جهت برخورداری افراد از ارتباطات غیر حضوری.
تلفن همراه (ارتباطات سیّار):
ارتباط دهنده مکالمه قوی وفوری راه دور بدون سیم (wireless)در ارتباطات غیر حضوری.
ارتباطات الکترونیک:
همان ارتباط بی سیمی در مکالمات و مکاتبات روز مرّه اداری و اجتماعی مردم ونهاد های مختلف دولتی و خصوصی است.
ارتباطات ICT :
کلیه پیوند های دو طرفه وارتباطات مخابراتی است که با بکار گیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات صورت می گیرد.
رضایتمندی:
میزان پذیرش مناسب هر فرد نسبت به هر چیز را رضایتمندی می نامند.
(رضایتمندی در خدمات مخابراتی یعنی میزان قبولی و پذیرش مشتریان از سرویس ها و خدمات فنی ارائه شده).۳ (جرالدزالتمن، رضایتمندی در خدمات مخابراتی ۱۳۸۶ص۱۰۳)
استقبال:
قبول داشتن مشترکان و مردم از خدمات قابل ارائه.(مثلاً خدمات نوین مخابراتی)
وفا داری:
تعهد عملی مشتریان و مردم از تولیدات، خدمات و سامانه های موجود در مؤسسات مختلف.
میزان استفاده:
سطح کاربردی هر چیزی (مانندسطح قابلیت به کارگیری خدمات فنی خاص در مخابرات)
۳- (جرالدزالتمن، رضایتمندی در خدمات مخابراتی ۱۳۸۶ص۱۰۳)
مشترکان:
مجموعه اعضای استفاده کننده خدمات ویا تولیدات یک شرکت.
مشترکان تلفن ثابت:
همه اعضای استفاده کننده مراکز تلفن ثابت مخابراتی.
مشترکان تلفن همراه ارتباطات سیّار:
همه اعضای استفاده کننده تلفن همراه و ارتباطات سیّارمخابراتی.
مشترکان اینترنت:
همه اعضای استفاده کننده خدمات وارتباطات اینترنتی یا بزرگراه های اطلاعاتی یک جامعه اعم ازکشور، استان و….
توسعه :
توسعه در لغت به معناى پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ویا «گسترش و وسعت بخشیدن» است ؛ وسعت بخشیدن هر چیزى، ضمن آنکه در درون خود بار ارزشى و فرهنگى را به همراه دارد. توسعه در معناى ساده، تلاشى براى بهبود زندگى در ابعاد درآمد ، ساخت هاى نهادى، اجتماعى، عادات و رسوم و عقاید مردم مى‏باشد و به قول پروکفیلد فرآیند عامى است به سوى اهداف رفاهى. توسعه یک فرآیند است نه ایستا، لذا مفهوم توسعه در یک روند و جنبش جاى مى‏گیرد.۴(دانشگاه تربیت مدرس کتابچه همایش جامعه شناسی. درسال۱۳۷۱،ص۱۲ )
توسعه خدماتی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.