امید است که نتایج این تحقیق زمینه ی مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با موضوع مورد بحث که همان توسعه فناوری های نوین ارتباطی در جهت مشتری مداری و رضایتمندی مشترکان است در شرکت ها و سازمان زیربط فراهم نماید.
۱-۴- اهداف
اهداف اصلی در این تحقیق شناسایی میزان رضایت مشترکان، متقاضیان و نحوه تأثیرگذاری فناوری ICT در تغییر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و رضایت مشتریان یک جامعه (مانند استان مازندران) و مقایسه آن با دیگر شرکت های مشابه استانی و راهکارهایی برای بهبود آن می باشد. لذا از طریق بررسى منابع مکتوب و همچنین مشاهدات اسنادی و کتابخانه ای نگارنده درسازمان هاى دولتى و خصوصى و اجتماعات مختلف مبتنى بر شبکه هاى اطلاع رسانى به نحو شایسته‏اى مى‏توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
هدف کلی :
شناخت نقش توسعه مخابرات مازندران در جذب رضایتمندی مشتریان در سال ۸۹ و۹۲٫
اهداف فرعی :
– شناخت سطح(میزان) کیفیت ارتباط تلفن ثابت در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۸۹ و۹۲٫
– شناخت سطح (میزان) پوشش و کیفیت ارتباطی تلفن همراه در جذب رضاتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۸۹ و۹۲٫
– شناخت سطح(میزان) سرعت شبکه اینترنت در دیتا در جذب رضاتمندی مشترکان استان مازندران درسال ۸۹ و۹۲٫
– شناخت سطح (میزان) دفاتر جدید خدمات ICT روستایی یا شهری در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۸۹ و۹۲٫
– شناخت سطح (میزان) خدمات تلفنی ۱۱۸ در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۸۹ و۹۲٫
– شناخت سطح(میزان) تماس تلفن گویا و پاسخگوی به شکایات در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۸۹ و۹۲٫
– شناخت سطح (میزان) خدمات ارتباطی تلفن همگانی در جذب رضایتمندی مشتریان استان مازندران در سال ۸۹ و ۹۲
سوال اصلی تحقیق
– آیا توسعه خدمات مخابراتی استان مازندران در جذب رضایتمندی مشترکان نقش داشته است؟
۱-۵- سؤالات فرعی تحقیق
۱-آیا کیفیت ارتباطات تلفن ثابت(همیشه آشنای اول) در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۲-آیا کیفیت ارتباطات تلفن همراه (ارتباطات سیّار) در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۳-آیا سرعت شبکه اینترنت دیتا در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۴-آیا کیفیت خدمات ICT روستایی و شهری در جذب رضایتمندی مشترکان مازندران در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۵-آیا کیفیت خدمات تلفنی ۱۱۸ در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۶-آیا کیفیت خدمات تلفن گویا و پاسخگوئی به شکایات مخابرات استان مازندران در جذب رضایتمندی متقاضیان در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۷- آیا کیفیت خدمات تلفن همگانی مخابرات استان مازندران در جذب رضایتمندی مشتریان در سال ۹۲ از سال ۸۹ بیشتر است؟
۱-۶- فرضیه ها
فرضیه اصلی
– به نظر می رسد توسعه خدمات مخابرات استان مازندران در جذب رضایتمندی مشتریان نقش داشته است.
فرضیات فرعی
– به نظر می رسد کفیت ارتباط تلفن ثابت در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ بیشتر از سال ۸۹ است.
– به نظر می رسد پوشش و کیفیت ارتباطی تلفن همراه در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ بیشتر از سال ۸۹ است.
– به نظر می رسد سرعت شبکه اینترنت در دیتا در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران در سال ۹۲ بیشتر از سال ۸۹ است.
– به نظر می رسد دفاتر جدید خدمات ICT روستایی یا شهری در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.
– به نظر می رسد کیفیت خدمات تلفنی ۱۱۸ در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.
– به نظر می رسد کیفیت خدمات تلفن گویا و پاسخگویی به شکایات در جذب رضاتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.
– به نظر می رسد کیفیت خدمات ارتباطی تلفن همگانی در جذب رضایتمندی مشترکان استان مازندران نقش داشته است.
شرح مفاهیم
تکنولوژى (فناورى ):
برخى از صاحبنظران در تعریف تکنولوژى براین باورند که تکنولوژى« سیستم منسجمى از اطلاعات و ابزار مورد احتیاج براى تولید مورد نظر» مى‏باشد. گروهى دیگر نیز ابراز داشته‏اند که تکنولوژى مجموعه‏اى از اطلاعات ، ابزارها و فنون است که از علم و تجارب اجرایى حاصل شده و براى توسعه، طراحى، تولید و کاربرد محصولات، فرآیندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار مى‏گیرد. عده‏اى از اندیشمندان هم تکنولوژى را در کاربرد عملى دانش در هر یک از علوم معنا مى‏کنند.
تکنولوژى مجموعه‏اى از دانش علمى در کنار ابزار و وسایل، تحت مدیریت هماهنگ به منظور ارائه خدمات یا محصولات مى‏باشد. « تکنولوژى اطلاعاتى و ارتباطى) نیز شامل کاربردها و وسایلى مى‏شود که از طریق آنها اطلاعات منتقل، ضبط، ویرایش، ذخیره، تکثیر یا اشاعه مى‏شود. ۱۱ (جزوه تخصصی مرکزتحقیقات مخابرات ایران،۱۳۸۸،ص۱۸)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.