پنگ[۶۷] و همکاران(۲۰۰۳) در مقاله خود با عنوان ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت به بررسی رابطه بین حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره با عملکرد شرکتهای روسی بررسی پرداختند. آنها در پژوهش خود از نسبت مدیران غیر موظف به عنوان معیار ترکیب هیات و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد استفاده کردند. نتایج نشان داد بین نسبت مدیران غیر موظف در هیات و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
دیهن[۶۸] و همکاران(۲۰۰۱) در مقاله خود با عنوان ارتباط بین ساختار هیات مدیره و عملکرد برای بررسی ارتباط بین ساختار هیات مدیره و عملکرد آن برروی ۱۲۲ شرکت بلژیکی پرداختند. آنها از متغیرهای اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت مدیران خارجی، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به عنوان معیار های ترکیب هیات مدیره، و از نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد استفاده کردند و با استفاده از رگرسیون خطی، به آزمون سه فرضیه بدین شرح پرداختند: ۱) بین اندازه هیات مدیره با عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. ۲) بین درصد مالکیت مدیران خارجی با عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. ۳) بین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل با عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت مدیران خارجی و همچنین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یعنی متغیرهای مستقل با بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق ارتباط مثبتی دارند.
لیانگ[۶۹] و ویر[۷۰](۱۹۹۹) در مقاله خود با عنوان ارتباط بین ساختار هیات مدیره و عملکرد آن در شرکتهای چینی به بررسی رابطه بین ساختار هیات مدیره و عملکرد آن پرداختند. آنها از نسبت مدیران غیرموظف به عنوان متغیر مستقل و معیار اندازهگیری ترکیب و از معیار بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته و معیار اندازهگیری عملکرد استفاده کردند. و به آزمون این فرضیات پرداختند: ۱)بین نسبت مدیران غیرموظف در هیات و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. ۲) بین نسبت مدیران غیرموظف در هیات و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه تحقیق آنها حاکی از این بود که، وجود مدیران غیر موظف در هیات مدیره منجر به بهبود عملکرد میشود.
در جدول زیر خلاصهای از این تحقیقات را همراه با نتایج آنها مشاهده میکنید.
جدول ۲-۴- جدول خلاصه تحقیقات انجام شده

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

نتیجه فرضیات تحقیق حوزه مکانی و زمانی تحقیق محقق
تائید
رد
تائید
-بین نسبت مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
-بین نسبت مدیران درونی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
بین درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
شرکتهای اروپایی-۲۰۰۰ و ۲۰۰۰۱ ویکتوریا کرایوگورسکی
تائید
تائید
تائید
بین اندازه هیات و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
بین درصد مالکیت مدیران خارجی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تمرکز قدرت و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
شرکتهای بلژیکی
۲۰۰۱
الکساندر دیهن
تائید بین نسبت مدیران غیر موظف و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. شرکتهای چینی
۱۹۹۹