بین درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نسبت مدیران غیر موظف در هیات و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
بین شفافیت اطلاعاتی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۸۴-۸۲

فرحناز قنبری

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه

این فصل شامل روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق، نمونه تحقیق، روش جمع آوری دادهها، ابزار جمع آوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل داده ها میباشد.

۳-۲- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی[۷۱] تحلیلی است که در نیمه اول سال ۱۳۹۴ انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی- توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

۳- ۳- جامعه آماری:

جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای بیمه تهران برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳میباشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳- ۴- نمونه پژوهش:

روش نمونه گیری این پژوهش از نوع روش حذفی میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه شرکتهای بیمه تهران برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳میباشد که با استفاده از روش حذفی شرکتهای دارای ویژگیهای زیر انتخاب شد.
شرکت باید قبل از سال۸۹ در بورس پذیرفته شده و از ابتدای سال ۸۹ سهامش در بورس معامله شده باشد.
پایان سال مالی این شرکت باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سالهای مورد بررسی تغیر سال مالی داده باشد.
شرکتها بیشتر از ۶ ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.
در طول سالهای مورد مطالعه زیان نداشته باشد.
جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشد.

۳-۵- ابزار اندازه‌گیری:

در این پژوهش از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد استفاده شدکه نحوه محاسبه آن به صورت زیر میباشد:
 
که در فرمول بالا عناصر زیر وجود دارند:
یک تعریف خاص از سرمایه = CAPITAL
نرخ هزینه سرمایه = C
سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات= NOPAT
یعنی سود عملیاتی که به طریقه حسابداری محاسبه شده را از صورتهای مالی استخراج کرده و پس از کسر مالیات مربوط به آن، تعدیلات حسابداری را که به علت اصل محافظهکاری باعث کاهش سود شدند را به آن اضافه خواهیم کرد، تا سود اقتصادی به دست آید.
دادههای مورد استفاده در این پژوهش از نوع ثانویه میباشند که از طریق مشاهده صورتهای مالی جمع آوری شد .
اطلاعات صورتهای مالی نیز از طریق پایگاههای زیر گردآوری شد .
۱- نرم افزار اطلاعاتی تدبیر پرداز و رهاورد نوین .
۲- صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نزد کتابخانه سازمان بورس تهران موجود است .
۳-بانک اطلاعاتی جامع شرکت های پذیرفته شده در بورس(سایت اینترنتی سازمان بورس تهران).

۳-۶- تجزیه و تحلیل داده‌ها:

پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی می باشد و با استفاده از روش همبستگی صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از بسته نرمافزاری Spss نسخه ۲۰ و روشهای آمار توصیفی و استنباطی و در قالب تنظیم جداول توزیع فراوانی صورت گرفت.