۳-۷- متغیرهای تحقیق:

متغیر وابسته این تحقیق عملکرد شرکت ها میباشد؛ و مکانیزمهای حاکمیت شرکتی متغیرهای مستقل این تحقیق میباشند که در زیر به تبیین آنها پرداخته شده است.
۳-۷-۱- متغیر وابسته
 
که در فرمولهای محاسباتی بالا عناصر زیر وجود دارند:
CAPITAL یک تعریف خاص از سرمایه=
C نرخ موزون هزینه سرمایه =
NOPAT = سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات
برای محاسبه سود و سرمایه دو دیدگاه عملیاتی و تامین مالی ارائه شده است، ما در این تحقیق، برای محاسبه سود اقتصادی از رویکرد عملیاتی بهره جستیم. یعنی سود عملیاتی که به طریقه حسابداری محاسبه شده را از صورتهای مالی استخراج کرده و پس از کسر مالیات مربوط به آن، تعدیلات حسابداری را که به علت اصل محافظهکاری باعث کاهش سود شدند را به آن اضافه میکنیم، تا سود اقتصادی به دست آید.
 
 
ارزش دفتری بدهیهای بهرهدارD:
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام: E
میانگین موزون هزینه سرمایه: C
نرخ هزینه بدهی:
نرخ هزینه سرمایه سهام عادی و سود انباشته:
هزینه سرمایه سهام عادی وسود انباشته از رابطه زیر محاسبه میشود:
 
که در آن:
D0 سود نقدی هر سهم در دوره جاری =
P0 قیمت جاری بازار هر سهم=
g نرخ رشد سود سهام =
نرخ رشد سود سهام, به صورت زیر و با فرض پایدار بودن نسبی نسبت انباشت سود و بازده ارزش ویژه محاسبه شده است(جهانخوانی و عبدالله زاده،۱۳۷۲).
نسبت انباشت سود= سود تقسیم نشده همان سال/سود خالص همان سال
ROE = سودخالص /ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
g= نسبت انباشت سود * ROE
هزینه بدهی
نرخ هزینه بدهی بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:
نرخ بهره بدهی  (۱-t)
در این تحقیق برای محاسبه نرخ هزینه بدهی، آیین نامه نحوه اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی، تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به متغیر بودن نرخ تسهیلات برای صنایع مختلف، از میانگین موزون نرخ تسهیلات استفاده شده که در نتیجه آن نرخ تسهیلات سال ۸۱، ۱۷% و سالهای ۸۲ و ۸۳، ۱۶% و سالهای ۸۴ و ۸۵، ۱۶٫۵% در نظر گرفته شده است.
نرخ موثر مالیاتی بر اساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و با در نظر گرفتن معافیت ۱۰ درصدی مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شده است. بر این اساس نرخ موثر مالیاتی ۲۲٫۵ % میباشد.
۳-۷-۲- متغیرهای مستقل
درصد مالکیت اعضای هیات مدیره
در این تحقیق به درصد سهامی که مدیران اجرایی و غیر اجرایی شرکت در اختیار دارند، اطلاق میشود.
درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی
آن درصد از سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات و نهادها میباشد. که مقدار مرب
نسبت مدیران غیر موظف در هیات مدیره
تعداد مدیران غیر موظف در هیات مدیره که شرکت در آن سال داشته، به کل اعضای هیات مدیره.
تمرکز قدرت[۷۲]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.