۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

ساختار و اثر بخشی هیاتمدیره، و نیز ساختار مالکیت در شرکتهای سهامی عام بسیار متنوع است. از این رو به نظر میرسد که کیفیت نظارت بر فعالیتهای مدیران در بین شرکتهای مختلف، متفاوت باشد(عاشقی اسکوئی، ۱۳۹۰). شناخت اثربخشی نظام راهبری شرکت در ایران و تعین نقش و همچنین تاثیر وجود این مکانیزمها بر عملکرد شرکتها از اهداف این تحقیق میباشد.
تدوین پیشنویس آییننامه راهبری شرکتی در ایران و همچنین نیاز به انجام تحقیقاتی جهت شناسایی متغیرهای موثر در کشورمان، ما را بر آن داشت تا به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای بیمه بپردازیم تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شده و در جهت بهبود آن گامهایی برداشته شود.

۱-۴- اهداف پژوهش

بررسی رابطه بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و عملکرد شرکت
بررسی رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عملکرد شرکت
بررسی رابطه بین مدیران غیر موظف در هیات مدیره و عملکرد شرکت
بررسی رابطه بین تمرکز قدرت و عملکرد شرکت

۱-۵- فرضیه های پژوهش

بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و عملکرد شرکت های بیمه رابطهی معنی داری وجود دارد.
بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عملکرد شرکت های بیمه رابطهی معنی داری وجود دارد.
بین نسبت مدیران غیر موظف در هیات مدیره و عملکرد شرکت های بیمه رابطهی معنی داری وجود دارد.
بین تمرکزقدرت (یکی بودن ریاست هیات مدیره و مدیرعامل) و عملکرد شرکت های بیمه رابطه ی معنی داری وجوددارد.

۱- ۶- سوالات پژوهش:

  1. چه رابطهای بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و عملکرد شرکت های بیمه وجود دارد؟
  2. چه رابطهای بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عملکرد شرکت های بیمه وجود دارد؟
  3. چه رابطهای بین نسبت مدیران غیر موظف در هیات مدیره و عملکرد شرکت های بیمه وجود دارد؟
  4. چه رابطهای بین تمرکزقدرت و عملکرد شرکت های بیمه وجود دارد؟

۱-۷- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی[۱] تحلیلی است که در نیمه اول سال ۱۳۹۴ انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی- توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
۱-۷- ۱- جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای بیمه تهران برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳میباشد.
۱-۷- ۲-نمونه پژوهش:
روش نمونه گیری این پژوهش از نوع روش حذفی میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه شرکتهای بیمه تهران برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳میباشد که با استفاده از روش حذفی شرکتها انتخاب شد.
۱-۷- ۳- ابزار اندازه‌گیری:
در این پژوهش از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد استفاده شدکه نحوه محاسبه آن به صورت زیر میباشد:
 
که در فرمول بالا عناصر زیر وجود دارند:
CAPITAL =یک تعریف خاص از سرمایه
C =نرخ هزینه سرمایه
NOPAT =سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات
داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع ثانویه میباشند که از طریق مشاهده صورتهای مالی جمع آوری شد .
۱-۷- ۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها:
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی می باشد و با استفاده از روش همبستگی صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از بسته نرمافزاری Spss نسخه ۲۰ و روشهای آمار توصیفی و استنباطی و در قالب تنظیم جداول توزیع فراوانی صورت گرفت.
۱-۷-۵- متغیرهای تحقیق:
متغیر وابسته این تحقیق عملکرد شرکت ها میباشد؛ و مکانیزمهای حاکمیت شرکتی متغیرهای مستقل این تحقیق میباشند که در زیر به تبیین آنها پرداخته شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.