روان رنجور(بی ثبات)

۲۵

۳/۳۳

جمع

۷۵

۱۰۰

با توجه به جدول (۱۶-۴) مربوط به ورزش‌های فردی: ۶۶٫۷ درصد جامعه‌ی آماری دارای شخصیت روان نژند و ۳۳٫۳ درصد روان رنجور بوده‌اند.
۴-۲- یافته های استنباطی
در این بخش با توجه به هدف پژوهش (بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انتخاب رشته ورزشی) با استفاده از آزمون آماری لوین و ANOVA به بررسی این رابطه پرداخته شده است.
فرضیه اولبین ویژگی درون گرایی – برونگرایی ورزشکاران حرفه ای استان قزوین و نوع رشته انتخابی ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.
۶ رشته‌ی ورزشی مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و از هر کدام ۲۵ ورزشکار در مطالعه حاضر بوده است. پس هدف بررسی میانگین متغیرهای باثباتی و درون گرایی در این گروه‌های شش‌گانه است، اگر میانگین متغیرهای گفته شده در میان شش گروه تغییرات زیادی داشته باشد می‌گوییم بین ویژگی‌های شخصیتی و روانی و انتخاب رشته ورزشی رابطه وجود دارد. برای نیل به هدف گفته شده با توجه به مستقل بودن ورزشکاران در گروه های مختلف از تحلیل واریانس یک راهه استفاده می‌گردد. استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون F علاوه بر استقلال بر فروض دیگری استوار است که یکی از آنها همگنی واریانس در گروه‌های شش‌گانه است.
جدول ۱۷-۴: آزمون همگنی واریانس‌ها

آماره لوین (F) سطح معنی داری
با ثباتی ۶۰۸/۰ ۶۹۴/۰
درون گرایی ۴۲۹/۱ ۲۱۷/۰

نتایج جدول ۱۷-۴ نشان می‌دهد که در این مورد آزمون لوین انجام شده و مقدار احتمال معنی داری آن برای با ثباتی ۶۹/۰ و برای درون گرایی ۲۲/۰ به دست آمده است. اگر سطح معنی‌داری آزمونی از ۰۵/۰ کمتر باشد فرض صفر رد می‌گردد. در اینجا فرض صفر همگنی واریانس گروه‌هاست و با توجه به اینکه سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ بیشتر است این فرض رد نمی‌گردد. فرض اساس دیگر نرمال بودن متغیر مورد آزمون است که با توجه به قانون اعداد بزرگ و به دلیل بزرگی نمونه این فرض با ایراد اساسی روبرو نخواهد شد.
جدول ۱۸-۴: تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش برای رشته های ورزشی

درجه آزادی F آماره سطح معنی داری
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.