مقدمه
اگر در جریان یک پژوهش، روش‌های علمی و ابزار های مناسب به کار گرفته شود روند دست یابی به نتیجه بهینه بوده و توصیف پدیده های رفتاری با واقعیت همراه خواهد بود. به گفته مک برنی (۱۹۹۰)، بخش روش شناسی در پژوهش همچون قلب برای یک پژوهش است و بسیاری از پژوهشگران ابتدا این بخش را مشخص کرده و می‌نویسند. پس تعیین نوع پژوهش و روش باید با توجه به هدف اصلی پژوهش و در راستای تحقق آن باشد. در این فصل ابتدا ساختار و روش تحقیق مشخص شده و سپس به معرفی جامعه و نمونه های تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این فصل به معرفی و تعریف متغیر های تحقیق، معرفی ابزار پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری پرداخته شده است.
۳-۱- روش تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام شده است. با توجه به اینکه این تحقیق با هدف استفاده از نتایج به دست آمده برای حل مسئله موجود بکار گرفته شده و از نتایج آن می‌توان به صورت عملی بهره برد، لذا نوع تحقیق کاربردی است و با توجه به اینکه دیدگاه‌ها و نظرات افراد از طریق پرسشنامه شخصیتی آیزنک که شامل ۵۷ سؤال دو گزینه ای است جمع آوری گردیده، این تحقیق از نوع پیمایشی است.
۳-۲- جامعه آماری
شامل کلیه ورزشکاران مرد شرکت کننده در مسابقات قهرمانی (در سطوح مختلف استانی، کشوری، جهانی، المپیک و قاره ای) در استان قزوین بود که حداقل یک سال سابقه ورزشی داشته و در دامنه سنی ۲۰ – ۴۰ سال قرار داشتند. جامعه شامل ورزشکاران ۶ رشته ورزشی (فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی، تکواندو و کنگ فو) که سه رشته تیمی و سه رشته انفرادی بودند و در کل تعداد ۲۴۵ نفر بودند.
نمونه آماری:
به منظور تعیین حجم نمونه بر اساس حجم جامعه آماری از طریق جدول مورگان اقدام شد که تعداد ۱۵۰ نفر ورزشکار که در هر رشته تعداد ۲۵ ورزشکار را شامل گردید.
۳-۳- متغیر های پژوهش :
متغیر مستقل: تیپ‌های شخصیتی درون‌گرا – برونگرا و باثبات – بی ثبات
متغیر وابسته: رشته ورزشی در ورزشکاران حرفه ای
برونگرایی عبارت است از حالات روانی آزمودنی‌ها که توسط سو لات مربوط به بعد برونگرایی – درون گرایی پرسشنامه آیزنک سنجیده می‌شود و کسانی که نمره ۱۲ و بیشتر را کسب کنند به عنوان برونگرا نامیده می‌شوند؛ و درون گرایی عبارت است از حالات روانی آزمودنی‌ها که توسط سو لات مربوط به بعد برونگرایی – درون گرایی پرسشنامه آیزنک سنجیده می‌شود و کسانی که نمره کمتر از ۱۲ را کسب کنند به عنوان درون‌گرا نامیده می‌شوند
با ثباتی عبارت است از حالات روانی آزمودنی‌ها که توسط سو لات مربوط به بعد با ثباتی – بی ثباتی پرسشنامه آیزنک سنجیده می‌شود و کسانی که نمره کمتر از ۱۲ را کسب کنند به عنوان با ثبات نامیده می‌شوند؛ و بی ثباتی عبارت است از حالات روانی آزمودنی‌ها که توسط سو لات مربوط به بعد با ثباتی – بی ثباتی پرسشنامه آیزنک سنجیده می‌شود و کسانی که نمره ۱۲ و بیشتر را کسب کنند به عنوان بی ثبات نامیده می‌شوند
متغیر های کنترل شدهمتغیر های سن، سطح مهارت و سلامتی شرکت کنندگان، کنترل شده است؛ و شرایط اجرای تکلیف برای همه شرکت کنندگان یکسان و در حین تمرین بود.
۳-۴- ابزار تحقیق : در این پژوهش به منظور سنجش بعد شخصیتی درون گرایی / برونگرایی از آزمون شخصیتی بزرگ‌سالان آیزنک (EPI) استفاده شد.
این پرسشنامه در سال ۱۹۶۳ هانس. جی. آیزنک در انگلستان تدوین شد و دارای ۵۷ سؤال می‌باشد که سو لات به صورت دو گزینه ای (بلی – خیر) می‌باشند؛ و شامل ۲۴ سؤال سطوح برونگرایی / درون گرایی، ۲۴ سؤال سطوح روان رنجوری (با ثباتی و بی ثباتی) و ۹ سؤال دروغ سنج است.
آزمون شخصیتی آیزنک در سال ۱۳۴۹ توسط براهنی و همکارانش برای جامعه ایرانی هنجار یابی گردید. ضرایب پایایی برای برونگرایی / درون‌گرایی ۶۹/۰ و برای روان رنجوری ۷۷/۰ بدست آمده است (پارسایی،۱۳۹۰)
۳-۵- روش اجرا و نمره گذاری :
روش اجرای پرسشنامه به این صورت بود که افراد در حین تمرین در باشگاه های و سالن‌های ورزشی و با هماهنگی مسئولین مربوطه و پس از بیان توضیحات کامل پرسشنامه شخصیتی آیزنک در اختیار ورزشکاران قرار گرفت و آن را تکمیل نمودند. پس از تکمیل و جمع آوری اطلاعات پرسشنامه نمره گذاری آن انجام شد. بر این اساس اگر افراد به سؤال‌های ( ۱، ۳، ۸،۱۰، ۱۲،۱۷، ۲۲، ۲۵،۱۷، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۶، ۴۹، ۵۳، ۵۶ ) جواب بله داده باشند برونگرا هستند و اگر به سؤال‌های ۵، ۱۵، ۲۰،۲۹، ۳۲، ۳۴، ۳۷، ۵۱، جواب بله داده باشند درون‌گرا هستند که اگر آزمودنی در سو لات مربوط به برونگرایی نمره ۱۲ و بالاتر را کسب نماید برونگرا و در غیر این صورت درون‌گرا نامیده می‌شود.
و اگر افراد به ۱۲ سؤال و بیشتر از ۲۴ سؤال مربوط به با ثباتی و بی ثباتی شخصیت پاسخ بله را بدهد به عنوان بی ثبات و نمره کمتر از ۱۲ به عنوان با ثبات شناخته شده است که سؤال‌های ( ۲-۴-۷-۹-۱۱-۱۴-۱۶-۱۹-۲۱-۲۳-۲۶-۲۸-۳۱-۳۳-۳۵-۳۸-۴۰-۴۳-۴۵-۴۷-۵۰-۵۲-۵۵-۵۷) مربوط به ویژگی با ثباتی و بی ثباتی شخصیت بوده است.
۳-۶- روش آماری: علاوه بر استفاده از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و درصد) به منظور آزمون‌های فرضیه های تحقیق، با توجه به مستقل بودن ورزشکاران در گروه های مختلف از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه متغیر های گروه های مورد پژوهش و آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین‌های دو گروه تیمی و انفرادی پژوهش استفاده گردیده است و در صورت معنی داری آزمون ANOVA از آزمون نیومن کلز برای مقایسه و بررسی دو به دو رشته های ورزشی به منظور بررسی اختلاف میانگین آنها استفاده شد. داده‌ها پس از گردآوری در محیط SPSS در سطح معنی داری ( ۰/۰۵ ≥ p )پردازش شد.
فصل چهارم:
یافته های پژوهش

مقدمه

کلیات، مبانی نظری، پیشینه و روش تحقیق حاضر در فصل‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت. در راستای مطالب فصل‌های پیش و در چارچوب کلیات تحقیق، این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و ارایه یافته‌های تجربی تحقیق اختصاص یافته است. اکنون نوبت آن است که داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه تحقیق جمع‌آوری شود و با استفاده از روش‌های آماری مناسب با روش تحقیق و نوع متغیرها، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل گردد. در این فصل، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و یافته‌های تجربی مرتبط با آن ارایه می‌گردد. آمار توصیفی متغیرهای مربوط به تحقیق، برون دادهای آزمون‌های آماری انجام شده در زمره مطالب ارایه شده در این فصل قرار می‌گیرند.

۴-۱- یافته‌های توصیفی

برای ارائه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده، در جدول‌های توصیفی زیر برخی از مفاهیم آمار توصیفی این متغیرها، شامل فراوانی و درصد مشاهدات ارائه شده است.
جدول ۱-۴: فراوانی ویژگی های شخصیتی در رشته های مختلف ورزشی

بی ثباتی هیجانی باثباتی هیجانی برونگرایی درون گرایی رشته ورزشی
۱۱ ۱۴ ۲ ۲۳ فوتبال
۹
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.