روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد زیرا نتایجی که در مورد جامعه آماری به دست می یابد فوراً قابل استفاده می باشدپژوهش حاضر درصدد آن بوده است که با استفاده از ابزارهای خود به بررسی سوال های پژوهش در زمینه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا بپردازد به این خاطر روش پژوهش از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی_پیمایشی است.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه تمامی عناصری است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه است که عملاً درجریان یک تحقیق گردآوری می‌شودجامعه آماری‌ این‌ پژوهش عبارت است از کلیه کاکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس که طبق برآوردهای صورت گرفته ۳۰۴ نفر بوده اند.

۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند. از آنجایی که نظرسنجی از تمامی جامعه آماری ذکر شده به علت پراکندگی و گستردگی مقدور نبود لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزیده شددر این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران[۸۵]، نمونه ای به حجم ۱۷۰ نفر انتخاب شد. همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در ذیل فرایند انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ذکر شده است:
 
 

۳-۵) روش های گردآوری اطلاعات

عمده ترین روش های جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر عبارت است از:
مطالعات اسنادی: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات مربوطه، از منابع کتابخانه ای همانند کتاب، مقالات، همایش ها و همچنین منابع اینترنتی استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۶) ابزارهای گردآوری اطلاعات
ابزار پژوهش حاضر شامل دو بخش ذیل است:
الف) بخش اول: برای بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا از پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل ۳۳ سئوالی است استفاده شده و سوالات (۱ تا ۷) بُعد رهبری مناسب، سوالات (۸ تا ۱۴) بُعد فضای تعمیقی، سوالات (۱۵ تا ۱۸) بُعد بومی سازی، سوالات (۱۹ تا ۲۴) بُعد تعادل بین کار و خانواده، سوالات (۲۵ تا ۲۹) بُعد مدیریت زمان و نهایتاً سوالات (۳۰ تا ۳۳) بُعد تجربه اندوزی را مورد سنجش قرار داده است.
ب) بخش دوم:: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا از پرسشنامه استاندارد سنگه (۱۹۹۰) که شامل ۳۵ سئوالی است استفاده شده و سوالات (۳۴ تا ۴۰) بُعد مهارت های شخصی، سوالات (۴۱ تا ۴۷) بُعد الگوی ذهنی، سوالات (۴۸ تا ۵۴) بُعد چشم انداز مشترک، سوالات (۵۵ تا ۶۱) بُعد یادگیری تیمی و نهایتاً سوالات (۶۲ تا ۶۸) بُعد تفکر سیستمی را مورد سنجش قرار داده است.

۳-۶-۱)روش سنجش روایی پرسشنامه

مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد؟ به عبارت دیگر آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد و به همین دلیل اصطلاح روایی به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می کند. در خصوص روایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است.

۳-۶-۲) روش سنجش پایایی پرسشنامه

پایایی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که به دقت آن در طول زمان اشاره دارد. معمولاً پایایی مترادف با قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی، دقت یا صحت به کار می رود. به عبارت دیگر هرگاه افراد با پیروی از قواعد توصیه شده همانند یکدیگر اعداد یکسانی را به مجموعه ای از رفتارهای مشخصی، اختصاص داده باشند. این داده ها عینی است. به بیان آماری هر چه ضریب همسبتگی بین نظرات افراد بیشتر و واریانس آنها کمتر باشد این داده ها از عینیت بیشتری برخوردار است. یکی از شیوه های مرسوم برای تعیین پایایی استفاده از ضریب آلفای کرانباخ (Cronbach’s Alpha) می باشد و آلفای کرونباخ به طورکلی با استفاده فرمول ذیل محاسبه می شود.
 
که دراین روابط k تعداد سوالات،  واریانس سوال i ام،  واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و  واریانس میانگین سوالات می باشند.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها مناسب ترخواهند بود. کرونباخ ضریب آلفای ۴۵/۰ را کم، ۷۵/۰ را متوسط و قابل قبول، و ضریب ۹۵/۰را زیاد بیان کرد. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و ابتدا پرسشنامه را روی ۳۰ نفر از نمونه آماری اجرا کردیم، سپس از طریق نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ برای بخش اول پرسشنامه (عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا) ۹۰۰/۰ و برای بخش دوم (وضعیت سازمان یادگیرنده سازمان ناجا) ۸۰۴/۰ به دست آمد که پایایی های قابل قبولی هستند.

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون سوالات فراهم آیدبرای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی فراوانی،‌ درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای سؤال های پژوهش از آزمون های آماری استنباطی استفاده شده است و برای این منظور در وهله اول برای جوابگویی به سوالات پژوهشی از آزمون کولموگراف-اسمیرنف (K-S) استفاده شده که نشان دهنده آن بود که توزیع داده ها نرمال است به این دلیل برای از آزمون های آماری پارامتریک t تک نمونه ای، رگرسیون همزمان و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

۳-۸) خلاصه فصل سوم

در این فصل در ابتدا روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی بیان شد و در ادامه روش تحقیق در زمینه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری انتخاب شد و ابزار پژوهش طراحی و اجرا گردید و روش های آماری مناسب برای تحقیق انتخاب شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه

در این فصل ابتدا در بخش توصیفی اطلاعات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد تراکمی، میانگین و انحراف معیار به همراه نمودارها) کاکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در بخش استنباطی از آزمون های آماری پارامتریک t تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن و همبستگی گشتاوری پیرسون برای تحلیل سوالات و فرضیات به تناسب نوع سوال و مفروضات آماری استفاده شده است.

۴-۲) تحلیل توصیفی داده ها

۴-۲-۱) متغیر جنسیت

در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که ۴/۱۹ درصد پاسخ دهندگان را کارکنان زن و ۶/۸۰ درصد پاسخگویان را کارکنان مرد تشکیل می دهند (جدول ۴-۱؛ نمودار ۴-۱).
جدول ۴- ۱: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت

شاخص ها
جنسیت
فراوانی درصد فراوانی درصد تراکمی
کارکنان زن ۳۳ ۴/۱۹
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.