بالاتر از ۲۰ سال

۲۷

۹/۱۵

۰/۱۰۰

جمع

۱۲۴

۰/۱۰۰

نمودار ۴- ۳: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت

۴-۳) تحلیل استنباطی داده ها

۴-۳-۱) سوال اصلی پژوهش

چه عواملی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر دارد؟
برای شناسایی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس از آزمون T تکنمونهای و مقیاس ارزیابی نانلی استفاده شده است. مقادیر آزمون T تکنمونهای نشان می دهد که با اطمینان ۹۵/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۵/۰ تفاوت آماری معنیداری بین دو میانگین واقعی و فرضی وجود دارد. ضمن آن که، بر اساس نتایج این جدول، مقدار میانگین واقعی تمامی ابعاد از مقدار میانگین فرضی (۳ =µ) بالاتر است. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین تاثیر عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس بالاتر از میانگین فرض شده است، میتوان گفت که فرض H0 مبنی بر عدم تفاوت دو میانگین واقعی و فرضی رد شده و در مقابل، فرض H1 مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد پذیرش قرار میگیرد. همچنین برای تعیین میزان مطلوبیت میانگین عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس از طیف نانلی {نامطلوب (۱تا ۲)، نسبتاً نامطلوب (۱/۲ تا ۳)، نسبتاً مطلوب (۱/۳ تا ۴) و مطلوب (۱/۴ تا ۵)} استفاده شده که نتایج در جدول ذیل نشان داده شده است (جدول ۴-۴).
جدول ۴- ۴: نتایج آزمون T تک¬نمونه¬ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

شاخص های آماری
عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی
میانگین انحراف استاندارد میانگین فرضی: ۳ وضعیت
t Sig
به سوابق تجربی و مدیریتی افرادی که جهت انتصاب به پست های مدیریتی معرفی می شوند توجه شود. ۳٫۷۲ .۸۸۲۲۸ ۱۰٫۷۷ ۰٫۰۰۰ نسبتاً مطلوب
بودجه مناسبی برای تربیت و پرورش افراد مبتکر و خلاق در سازمان تخصیص داده شود. ۳٫۹۲ .۸۲۵۴۶
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.